Postanowienie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko OŚB7624-1/2009

Postanowienie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  
 
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),art. 59 ust.1 pkt 2, art. 63 ust. 1 i 4, art. 64 ust. 1,art. 65, art. 66 ust. 1 i 6 oraz art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), § 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz.2573 z późn. zm), po zasięgnięciu opinii Starosty Włocławskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
 
 
postanawiam
 
 
1.Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia  na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy wiatrowej Lubień Kujawski- Kaliska o łącznej mocy przyłączeniowej 4000Kw, składającej się z dwóch siłowni wiatrowych o maksymalnej wysokości 144,0 m npt. wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia, zlokalizowanych w miejscowości Kaliska gmina Lubień Kujawski, na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 1 i 3 obręb Kaliska.
2.      Określić zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, zgodny z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).
 
 
Uzasadnienie
 
Wnioskiem z dnia 25.11.2008r. uzupełnionym w dniu 11.12.2008r. firma Windkom Sp. z o. o. z siedzibą w m. Komorowo 19a, 62-530 Kaziemierz Biskupi, wystąpiła o wydanie decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Lubień Kujawski- Kaliska o łącznej mocy przyłączeniowej 4000Kw, składającej się z dwóch siłowni wiatrowych o maksymalnej wysokości 144,0 m npt wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia, zlokalizowanych w miejscowości Kaliska gmina Lubień Kujawski, na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 1 i 3 obręb Kaliska.
 
Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć o którym mowa w art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), oraz wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz.2573 z późn. zm). Planowane przedsięwzięcie zaliczane jest to mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 
Zgodnie z art. 63 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji.
 
Stosownie do art. 64 ust. 1 w związku z art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz co do zakresu ewentualnego raportu odpowiednio do Starosty Włocławskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.
 
Organy te wydały postanowienia:
-      Starosta Włocławski – postanowienie znak Ś 7633-107/08 z dnia 30.12.2008r. (data wpłynięcia do wydziału 06.01.2009r) stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
-      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku – postanowienie znak N. NZ-42-11-300/08 z dnia 07.01.2009r. (data wpłynięcia do wydziału 12.01.2009r.)   stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 
Postanowienia te stały się ostateczne:
Postanowienie Starosty Włocławskiego z dnia 06.01.2009r.
Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku z dnia 12.01.2009r.
 
Nakładając obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „budowa farmy wiatrowej Lubień Kujawski- Kaliska o łącznej mocy przyłączeniowej 4000Kw, składającej się z dwóch siłowni wiatrowych o maksymalnej wysokości 144,0 m npt wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia, zlokalizowanych w miejscowości Kaliska gmina Lubień Kujawski, na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 1 i 3 obręb Kaliska” Burmistrz Lubienia Kujawskiego uwzględnił  szczegółowe uwarunkowania środowiskowe planowanej inwestycji.
 
W związku z powyższym, uwzględniając rodzaj i kartę informacyjną przedsięwzięcia, w szczególności jego usytuowanie oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania, orzekam jak w sentencji.
 
 
Załącznikiem do niniejszego postanowienia jest karta informacyjna przedsięwzięcia
 
Pouczenie
 
Na postawie art. 65 ust. 2 ustawy z dnia dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) na niniejsze postanowienie służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Lubienia Kujawskiego w terminie 7 dni od daty doręczenia.
 
 
 
 
Otrzymują:

Windkom Sp. z o. o. Komorowo 19a
62-530 Kazimierz Biskupi

Jóźwiak Jacek i Agnieszka
Powiatowy Zarząd Dróg
Krajewski Grzegorz
Woźniak Wioletta i Jarosław
Krotsch Katarzyna
a/a  
Do wiadomości:
1. Starostwo Powiatowe we Włocławku
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
 
 
 
 
 
Załącznik –karta informacyjna przedsięwzięcia
 
 
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
 
 
Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia. Inwestycją jest budowa farmy wiatrowej o mocy 4000 kW składającej się z dwóch siłowni wiatrowych o maksymalnej wysokości 144,00 m npt. wraz z przyłączem. Miejsce przyłączenia – GPZ Lubień (GPZ3-0025) p.nr 24 rezerwa (7001132) sekcja 2. Na czas budowy wykonany zostanie tymczasowy plac manewrowy i tymczasowa droga dojazdowa wraz z wjazdem z drogi gminnej relacji Ciemna – Kaliska.
Zgodnie z ustawą „Prawo ochrony środowiska”, planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane. Podstawą kwalifikacji jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr. 257, poz. 2573 z późn. zm.).
Na podstawie § 3.1. pkt 6 ww. rozporządzenia przedsięwzięcie zaliczone jest do grupy:
 
Instalacje wykorzystujące siłę wiatru do produkcji energii o całkowitej
wysokości nie niższej niż 30 m, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 5;
Farma wiatrowa zlokalizowana będzie w miejscowości Kaliska, gmina Lubień Kujawski, powiat włocławski, województwo kujawsko - pomorskie na działkach oznaczonych Nr ewid. 1 i 3.
Projektowana siłownia nr 1 zlokalizowana na działce nr 1 farmy wiatrowej „Lubień Kujawski Kaliska” sąsiaduje :
•          od zachodu i północy z działką nr 44 będącą drogą gminną Ciemna – Kaliska,
•          od wschodu z działką nr 2 stanowiącą grunty rolne klasy IIIa, IIIb, IVa, IVb,V,
•          od południa z działką nr 94 będącą drogą powiatową nr 46942 relacji Chodecz – Lubień Kujawski.
Projektowana siłownia nr 2 zlokalizowana na działce nr 3 farmy wiatrowej „Lubień Kujawski Kaliska” sąsiaduje :
•          od północy z działką nr 44 będącą drogą gminną relacji Ciemna – Kaliska,
•          od zachodu z działką nr 2 stanowiącą grunty rolne klasy IIIa, IIIb, IVa, IVb,V,
•          od wschodu z działką nr 4/1 stanowiącą grunty rolne klasy IIIb, IVa, IVb,V (w przewadze grunty orne klasy V),
•          od południa z działką nr 94 będącą drogą powiatową nr 46942 relacji Chodecz - Lubień Kujawski.
 
Powierzchnie oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycia szatą roślinną. Inwestycja nie zmienia przeznaczenia i sposobu użytkowania terenu stanowiącego teren upraw rolnych klasy III, IV, V niezabudowany. Projektowana inwestycja zajmie teren o powierzchni około 2 x 20 m2, co stanowić będzie powierzchnię naziemną części fundamentów (podlegającą wyłączeniu z użytkowania rolniczego). Pozostała część obszaru działek, na których zostanie przeprowadzona inwestycja na okres budowy zostanie w części utwardzona, natomiast reszta obszaru dziełek nie zmieni swojego przeznaczenia. Od farmy do stacji GPZ  wykonane zostanie przyłącze kablowe. Roślinności na terenie działek brak.
Numery działek terenu inwestycji- obręb Kaliska
•          1 – 3,22 ha       
•          3 – 4,44 ha                   
•          Łącznie : 7,66 ha
 
Rodzaj technologii. Inwestycją jest budowa farmy wiatrowej o mocy 4000 kW, składającej się z dwóch siłowni wiatrowych o maksymalnej wysokości 144,00 m npt. oraz przyłącza do linii średniego napięcia.
Planowane parametry siłowni wiatrowej:
•          Średnica wirnika                                                                       90 m
•          Waga całości                                                                          361 Mg
•         Powierzchni tymczasowego placu manewrowego i tymczasowej    drogi dojazdowej                                                                       ok. 2500 m2
•          Powierzchnia naziemnej części fundamentu (około)                   20 m2,
•          Wysokość piasty                                                                  100 m,
•          Całkowita, maksymalna wysokość od powierzchni terenu           144 m.
•          Moc generatora                                                                  2000 kW
•          Ilość łopat                                                                               3 szt.
Ewentualne warianty przedsięwzięcia Inwestor nie przewiduje wariantowania inwestycji. 
 
Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii •          Zużycie wody                brak, 
•          Energia 30,0 kW z własnego przyłącza, w przypadku awarii lub    planowanego wyłączenia urządzeń wytwórczych z sieci,  zabezpieczającej potrzeby własne Wytwórcy,
•          Paliwo                         brak,
•          Materiały                     brak,
•          Inne surowce               brak.
 
 
 
Rozwiązania chroniące środowisko Planowana elektrownia nie wymaga zastosowania specjalnych rozwiązań chroniących środowisko. Projektowane do zainstalowania urządzenia są bezobsługowe, a ewentualna obsługa serwisowa urządzeń odbywa się w określonych odstępach czasowych i przeprowadzana jest przez wyspecjalizowane firmy. Zużyty olej przekładniowy zabierany będzie przez firmę serwisującą przekazywany do odzysku. Ponadto projektowane siłownie objęte są wieloletnią gwarancją producenta.
Przy planowanej lokalizacji i odległości od zabudowy mieszkalnej elektrownia nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu.
Stosownie do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (Dz. U. z 2003r Nr 130  poz 1193 z późn. zm.) wydanego na podstawie art. 93, pkt. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002r. - Prawo Lotnicze (Dz. U. z 2002r., Nr 130, poz. 1112)  projektowana elektrowni  stanowi wg  § 2.1 przeszkodę lotniczą. Ze względów bezpieczeństwa dla lotnictwa sportowego (baloniarstwo, szybownictwo, ect.), jak również w celu ochrony ptaków przed ewentualnym zderzeniem zostaną one oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 
Rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko. W elektrowniach wiatrowych planowanych do zainstalowania zastosowane będą najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i technologiczne gwarantujące minimalny wpływ inwestycji jako całości na środowisko przyrodnicze i zdrowie mieszkańców. Urządzenia spełniają wszystkie wymagania techniczne i eksploatacyjne określone przez ustawy Prawo Energetyczne oraz Rozporządzenie wykonawcze do ustawy Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku.
Maksymalny poziom hałasu turbiny energetycznej w miejscu jej posadowienia na wieży ok. 100 metrów nad poziomem gruntu, przy prędkości wiatru 10 m/s wynosi ok. 102 dB. Przy mniejszych prędkościach wiatru poziom hałasu turbiny maleje. Plan rozmieszczenia turbiny wiatrowych na obszarze inwestycji, opracowany na podstawie analizy zasobów energii wiatru, uwzględnia wymagania ustawy „Prawo ochrony środowiska" i minimalizacje poziomu hałasu od pracującej farmy wiatrowej dla zabudowy zwartej do 40 dB w porze nocnej, a dla pojedynczej zagrody do 45 dB. Lokalizacja farmy w znacznej odległości od zabudowy mieszkalnej gwarantuje dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu dla obszarów chronionych tj. obszarów zabudowy mieszkalnej.
 
Rejon inwestycji nie jest odnotowany jako obszar wylęgu lub migracji chronionych gatunków ptaków. Maksymalna wysokość pojedynczej turbiny wiatrowej jest poniżej standardowych poziomów przelotów ptaków wędrownych, stad wpływ inwestycji na awifaunę ocenia się jako minimalny.
Projektowana siłownia wiatrowa nie będzie negatywnie wpływać na walory krajobrazowe chronionego obszary oraz na pozostałe obszary chronione w tym obszar N2000. Teren inwestycji położony jest w odległości około 12 km na południowy - wschód od obszaru Natura 2000 (Błota Rakutowskie).
Inwestycja nie powoduje zauważalnej redukcji gruntów rolnych  (2 x 20,00 m2) na terenie gminy Lubień Kujawski. Teren o powierzchni około 2500 m2 (dla jednej siłowni wiatrowej) przeznaczony na tymczasowy plac manewrowy i tymczasową drogę  przywrócony zostanie do użytku rolnego po zakończeniu procesu inwestycyjnego.           
Posadowienie turbin nie pogorszy warunków użytkowania sąsiednich nieruchomości gruntowych. Elektrowni wiatrowe nie należą do kategorii zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku poważnej awarii przemysłowej, a ewentualna awaria nie powoduje skutków dla środowiska. Jej praca jest zdalnie sterowana i monitorowania w systemie ciągłego dozoru przez urządzenia automatyki przemysłowej oraz regionalny ośrodek dystrybucji mocy PSE Operator. W przypadku awarii lub zmiany warunków wietrzności poza zakres roboczy, turbina energetyczna załącza się lub wyłącza samoczynnie.
Planowana elektrownia nie wymaga zastosowania specjalnych rozwiązań chroniących środowisko. Projektowane do zainstalowania urządzenia są bezobsługowe, a ewentualna obsługa serwisowa urządzeń odbywa się w określonych odstępach czasowych i przeprowadzana jest przez wyspecjalizowane firmy. Zużyty olej przekładniowy zabierany będzie przez firmę serwisującą przekazywany do odzysku. Ponadto projektowane siłownie objęte są dwuletnia gwarancją producenta. 
Planowana elektrownia nie będzie źródłem ścieków ani odpadów zarówno w fazie budowy jak i eksploatacji siłowni wiatrowych. Jedynie w fazie eksploatacji sporadycznie powstawać będą odpady w postaci wymienianych, zużytych elementów urządzeń, które będą zabierane przez firmę serwisową. Ścieki deszczowe z naziemnych części fundamentów będą odprowadzane w sposób niezorganizowany do gruntu.
  Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko. Brak.
 
Informacja o obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia. W zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie znajdują się żadne obszary podlegające ochronie w tym obszary - Natura 2000. Najbliżej położonym względem planowanej elektrowni obszarem Natura 2000 (w odległości około 14 km w kierunku północno - zachodnim) jest Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO) PLB040001 „Błota Rakutowskie”, na którego terenie występują dwa rezerwaty przyrody (Olszyny Rakutowskie i Jezioro Rakutowskie) a także Gostyńsko – Włocławski Park Krajobrazowy. Granica Gostyńsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego znajduje się w odległości około 14 km w kierunku północno – wschodnim od terenu projektowanej inwestycji.
Innym najbliżej położonym względem projektowanej inwestycji obszarem ochrony (nie zaliczanym do obszarów Natura 2000) jest rezerwat przyrody „Grodno” zlokalizowany w odległości około 12 km na północny wschód.
 
Błota Rakutowskie
Obszar obejmuje Jez. Rakutowskie wraz z przybrzeżnym pasem zalewowych łąk turzycowych oraz przylegający do nich wilgotny kompleks leśny, zajęty przez olsy i łęgi olszowo-jesionowe. Obszar zajmuje centralną część zatorfionej niecki Błot Rakutowskich i Błot Kłocieńskich, odwadnianych przez rzekę Kłótnię. Samo jezioro jest dość płytkim zbiornikiem o pow. ok. 300 ha, o płaskich brzegach porośniętych szerokim na 100-150 m pasem szuwaru pałkowego, trzcinowego i oczeretowego. Niewielka głębokość jeziora i jego płaskie brzegi sprawiają, że w ciągu roku zmiany powierzchni lustra wody sięgają rzędu 60-70 ha, przy stosunkowo nieznacznych wahaniach pionowych. Jezioro posiada bogatą roślinność wodną, tak zanurzoną jak i pływającą, a znaczne powierzchnie dna zajęte są przez łąki ramienicowe. Wokół jeziora występują okresowo zalewane łąki turzycowe.
 
Gostyńsko – Włocławski Park Krajobrazowy
Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy (GWPK) - park krajobrazowy leżący pomiędzy Płockiem, Gostyninem, Łąckiem, Włocławkiem a Kowalem, który chroni rozległe tereny pradoliny Wisły. Na jego terenie znajdują się rozległe kompleksy leśne oraz wiele obiektów chronionych, np. dąb Jan, którego wiek szacuje się na 300 lat - jego wysokość to około 20 m, a obwód wynosi ponad 500 cm. Jest tam również wiele jezior polodowcowych (np. jezioro Lucień). Cechą krajobrazu GWPK jest dominacja roslinności leśnej. Powierzchniowo przeważają bory sosnowe i mieszane. W dolinach rzek i wokół jezior skupiają się łęgi i olsy. W okolicach Łącka znajduje się kompleks lasów grądowych i dąbrów.
Ciekawostką zoologiczną stanowią rysie, które przywędrowały tam z Puszczy Kampinoskiej i zadomowiły się na dobre. W planach jest też reintrodukcja kilku par wilków. Na terenie Parku prowadzona jest reintrodukcja sokoła wędrownego.
Rezerwaty znajdujące się na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego:
znajdujące się w województwie kujawsko-pomorskim:
•          Olszyny Rakutowskie
•          Wójtowski Grąd
•          Jazy
•          Jezioro Rakutowskie
•          Jezioro Radyszyn
•          Jezioro Łąkie
•          Gościąż
znajdujące się w części województwa mazowieckiego:
•          Dąbrowa Łącka
•          Korzeń
•          Jastrząbek
•          Kresy
•          Komory
•          Lucień
•          Lubaty
 

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (12 stycznia 2009)
Opublikował: Marek Tyczyński (14 stycznia 2009, 14:53:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1276