Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia OŚ 7624-9 /2008

z dniadn. 29.12.2008r.
 
Na podstawie art. 46 ust.1 pkt 1, art. 46 a ust.1 i ust.7a, art. 48  ust. 2, art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz § 3 ust.1 pkt 53 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 29 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 
ustalam
 
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „budowa dwóch parkingów na terenie parku przemysłowego w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski.”
 
I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia
Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowa dwóch parkingów na terenie parku przemysłowego w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski na działkach 232/9 i 99.”
 
II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Projektowana inwestycja nie może negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne. Dopuszcza się jedynie oddziaływanie krótkotrwałe, o charakterze lokalnym i tylko w fazie realizacji przedsięwzięcia. Roboty budowlane prowadzić w sposób ograniczający do minimum uciążliwości dla jego terenów sąsiednich.
W trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.
Prace budowlane należy prowadzić przy użyciu sprawnego sprzętu bez możliwości zanieczyszczania środowiska naturalnego i szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzi.
Prace budowlane nawierzchni parkingów należy prowadzić w taki sposób, aby zniszczenia istniejącej zieleni były jak najmniejsze.
Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystanie i przekształcenie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją planowanej inwestycji.
Grunty zajęte na czas realizacji inwestycji należy przywrócić do stanu sprzed ich zajęcia
Odpady z terenu budowy należy zagospodarować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi. W pierwszej kolejności odpady należy poddać odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady należy przekazać do unieszkodliwiania.
Należy wyznaczać miejsca do gromadzenia odpadów powstających w trakcie realizacji inwestycji.
Zaplecze budowy zlokalizować  na terenie utwardzonym z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni.  
III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
 

Przy budowie przedmiotowych parkingów należy stosować urządzenia i technologie przyjazne środowisku tj. eliminujące lub ograniczające wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Inwestycję należy projektować i budować zapewniając spełnienie wymagań dotyczących poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich.
Należy zapewnić odpowiednie, uregulowane odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu nawierzchni parkingów poprzez zastosowanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych, określając bezpieczny sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych z ich terenu bez szkody dla środowiska naturalnego w taki sposób, ażeby wskaźniki zanieczyszczeń na odpływie nie przekraczały dopuszczalnych norm, określonych w aktualnie obowiązujących przepisach prawnych.
Przebieg projektowanego przedsięwzięcia nie może kolidować z istniejącymi i projektowanymi elementami uzbrojenia terenu, szczegółowe rozwiązania istniejących kolizji i wykonania odpowiednich zabezpieczeń  należy uzgodnić z jednostkami władającymi tymi urządzeniami.
Na etapie projektu budowlanego należy zapewnić rozwiązania techniczne i technologiczne zapewniające ochronę gruntu oraz wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem.
Wskazać ilość i sposób zagospodarowania odpadów wytwarzanych podczas realizacji przedsięwzięcia. Ukop mas ziemnych oraz materiał odpadowy powstały w związku z pracami inwestycyjnymi winien zostać wykorzystany na potrzeby związane z przebudową parkingów.
Budowa parkingów winna być zaprojektowana w taki sposób, aby zniszczenia istniejącej zieleni były jak najmniejsze.  

Uzasadnienie  
Postępowanie administracyjne o wydanie przedmiotowej decyzji wszczęto na wniosek Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim ul. Wojska Polskiego 29, z dnia 13.11.2008 w związku z budową dwóch parkingów na terenie parku przemysłowego w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski.”
Strony zostały poinformowane o wszczęciu postępowania zawiadomieniem z dnia 13.11.2008r. oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni zgodnie z art. 32  ustawy Prawo ochrony środowiska.
 
Ustalono, że planowane przedsięwzięcie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) oraz w związku z § 3 ust.1 pkt 53 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływa na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć  do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko a tym samym wymagała przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
 
W związku z powyższym tutejszy organ działając na postawie art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2004r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) zwrócił się z pismem z dnia 13.11.2008r.  znak INW 7624-9-113/W/2008 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku oraz pismem znak INW 7624-9-112/W/2008 do Starosty Włocławskiego o wyrażenie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.
Starosta Włocławki postanowieniem z dnia 25.11.2008r. (data wpłynięcia do wydziału)        znak Ś.7633-96/08 oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku postanowieniem z dnia 21.11. 2008 (data wpłynięcia do wydziału) znak N.NZ-42-11-26/2008 uznali za niewymagalny obowiązek sporządzenia raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Tutejszy organ postanowieniem z dnia 26.11.2008r. znak OŚB 7624-10/P/2008 uznał za niewymagalny obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.                                            
Strony postępowania zostały poinformowane o wydanym postanowieniu. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły do Urzędu żadne uwagi ani wnioski.
Zamierzenie inwestycyjne położone jest na terenie, który jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr X/56/03 z dnia 30 lipca 2003r. i  jest zgodne z jego ustaleniami.
Wydanie niniejszej decyzji zostało poprzedzone uzgodnieniem środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia ze Starostą Włocławskim  postanowieniem z dnia 16.12.2008r. (data wpłynięcia do wydziału) znak Ś.7633-96/1/08  oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym – postanowieniem z dnia 18.12.2008 (data wpłynięcia do wydziału) znak  N.NZ-42-11-26/08.                                                    .
W decyzji nie ustalono warunków ochrony cennych wartości przyrodniczych (obszarów Natura 2000) z uwagi na fakt, iż planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze podlegającym ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) a najbliższe obszary Natura 2000 to:

Błota Rakutowskie – obszar oznaczony jako PLB 040001- ok. 17,00km od miejscowości Kaliska.
Dolina Dolnej Wisły – obszar oznaczony jako PLB 040003- ok. 28,00km od miejscowości Kaliska. Z uwagi na znaczne oddalenie budowa parkingów nie stwarza szczególnego zagrożenia dla miejscowego środowiska przyrodniczego oraz nie będzie miała wpływu na najbliżej usytuowane obszary Natura 2000.
W decyzji nie ustalono wymogów:

w zakresie skutków awarii przemysłowych gdyż realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietni 2002r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia  poważnej awarii przemysłowej (Dz. U . Nr 58, poz. 535).
w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko, gdyż takowe nie występuje, przedsięwzięcie jest zlokalizowane w znacznej odległości od granicy.  
W decyzji nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, co jest zgodne z art.135 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.)
 
Po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym – w oparciu o przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska zgodnie z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dokonaniu warunków oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz zasad gospodarowania terenem organ uznał, że decyzja może zostać wydana.
 
Załącznikiem do niniejszej decyzji jest „Charakterystyka przedsięwzięcia.”
 
Pouczenie  
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Burmistrza Lubienia Kujawskiego  w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego).
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu, nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, nie uprawnia też do wycinki drzew.
Ponadto informuję, że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku, o którym mowa w art. 46 ust 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) nie później niż 4 lata od dnia w którym stała się ostateczna (art.46 ust.4b w/w ustawy). Powyższy termin może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach w myśl art. 46 ust.4c Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.).
Otrzymują:

Wnioskodawca Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim
Superfos Poland Spółka z o. o., Kaliska 140,87-840 Lubień Kujawski
Polski Koncern Naftowy Orlen, ul. Chemików 7, 09-411 Płock
Pani Teresa Jankowska, ul. 19 Stycznia 33, 87-840 Lubień Kujawski
Pan Zenon Dominowski, Modlibórz 8, 87-840 Lubień Kujawski
a/a Do wiadomości:
1. Starostwo Powiatowe we Włocławku
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
 
Załącznik  do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia nr OŚ 7624-9/2008 - „Charakterystyka przedsięwzięcia”
 
 
 
Inwestycja polega na budowie dwóch parkingów na terenie Parku przemysłowego w miejscowości Kaliska na działkach nr 232/9 i 99:
1.parking dla samochodów ciężarowych do 12 ton, od strony stacji paliw na 20 stanowisk i powierzchni 842,68m2,
2.parking dla samochodów ciężarowych powyżej 12 ton od strony Superfos na 12 stanowisk i powierzchni parkingowej 1276,68m2.
 
Nawierzchni parkingów z kostki betonowej grubości 8,0cm, na podbudowie betonowej, obramowanie zewnętrzne nawierzchni dwóch parkingów krawężnikiem betonowym, od strony jezdni wykorzystano istniejący opornik betonowy wtopiony. Odwodnienie za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych z wykorzystaniem projektowanej kanalizacji deszczowej.
Dla terenu objętego wnioskiem jest uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja jest zgodna z zapisami planu.

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (29 grudnia 2008)
Opublikował: Marek Tyczyński (13 stycznia 2009, 20:44:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 976