Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia OŚ 7624-8 /2008

Lubień Kujawski dn,15.12.2008r.
OŚ 7624-8 /2008
 
 
 
 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 
 
Na podstawi art. 46 ust.1 pkt. 1, art. 46a ust.1,ust.7a, art. 48  ust. 2, art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz § 3 ust. 1 pkt. 74 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Jerzego Jędrusiaka zamieszkałego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 86 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 
ustalam
 
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn „zmiana sposobu użytkowania części istniejącego placu betonowego przeznaczonego na skup złomu stalowego i żelaznego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 334 w miejscowości Lubień Kujawski.”
 
I Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia
Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na zmianie sposobu użytkowania części istniejącego placu betonowego przeznaczonego na skup złomu stalowego i żelaznego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 334 w miejscowości Lubień Kujawski.”
II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Złom składować  w szczelnych stalowych kontenerach;
Uciążliwość przedsięwzięcia przeznaczonego na zmianie sposobu użytkowania części istniejącego placu betonowego przeznaczonego na skup złomu stalowego i żelaznego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 334 w miejscowości Lubień Kujawski, winna zamknąć się w granicach władania terenem przez inwestora;
Odpady powinny być tymczasowo gromadzone i przetrzymywane w wydzielonych miejscach na terenie obiektu, w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska. III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
 

Wody opadowe i roztopowe z terenu placu składowego pod elementy stalowe odprowadzić do szczelnego zbiornika retencyjnego – odparowującego;
W projektowaniu należy przyjąć technologię i urządzenia techniczne przyjazne środowisku tj. eliminujące lub ograniczające wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Inwestycję należy projektować i budować zapewniając spełnienie wymagań dotyczących poszanowania występujących na obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób  trzecich.  
Uzasadnienie
 
Postępowanie administracyjne o wydanie przedmiotowej decyzji wszczęto na wniosek Pana Jerzego Jędrusiaka zamieszkałego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 86 z dnia 11.09.2008 w związku ze zmianą sposobu użytkowania części istniejącego placu betonowego przeznaczonego na skup złomu stalowego i żelaznego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 334 w miejscowości Lubień Kujawski.
 
Strony zostały poinformowane o wszczęciu postępowania zawiadomieniem z dnia 25.09.2008r. oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni zgodnie z art. 32  ustawy Prawo ochrony środowiska.
 
Ustalono, że planowane przedsięwzięcie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) oraz w związku z § 3 ust.1 pkt. 74 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływa na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć  do sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm) należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko a tym samym wymagała przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
 
W związku z powyższym tutejszy organ działając na postawie art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2004r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) zwrócił się z pismem z dnia  26.09.2008r.  znak  INW 7624-8-93/W/2008 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku oraz pismem znak INW 7624-8-92/W/2008 do Starostwa Powiatowego we Włocławku o wyrażenie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.
Starosta Włocławki postanowieniem z dnia 13.10.2008r. (data wpłynięcia do wydziału)        znak Ś.7633-89/08 oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku postanowieniem z dnia 21.10 2008 (data wpłynięcia do wydziału) znak N.NZ-42-11-22/2008 uznali za niewymagalny obowiązek sporządzenia raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Tutejszy organ postanowieniem z dnia 22.10.2008r. znak OŚB 7624-9/P/2008 uznał za niewymagalny obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.                                            
Strony postępowania zostały poinformowane o wydanym postanowieniu. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły do Urzędu żadne uwagi ani wnioski.
Zamierzenie inwestycyjne położone jest na terenie, który nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego
Wydanie niniejszej decyzji zostało poprzedzone uzgodnieniem środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia ze Starostą Włocławskim  postanowieniem z dnia 05.11.2008r. (data wpłynięcia do wydziału) znak Ś.7633-89/1/08  oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym – postanowieniem z dnia 03.12.2008 (data wpłynięcia do wydziału) znak  N.NZ-42-11-22/08.                                                    .
 
W decyzji nie ustalono warunków ochrony cennych wartości przyrodniczych (obszarów Natura 2000) z uwagi na fakt, iż planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze podlegającym ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) a najbliższe obszary Natura 2000 to:

Błota Rakutowskie – obszar oznaczony jako PLB 040001- ok. 17,00km od miejscowości Kaliska.
Dolina Dolnej Wisły – obszar oznaczony jako PLB 040003- ok. 28,00km od miejscowości Kaliska. Z uwagi na znaczne oddalenie zmiana sposobu użytkowania części istniejącego placu betonowego przeznaczonego na skup złomu stalowego i żelaznego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 334 w miejscowości Lubień Kujawski nie stwarza szczególnego zagrożenia dla miejscowego środowiska przyrodniczego oraz nie będzie miała wpływu na najbliżej usytuowane obszary Natura 2000.
 
W decyzji nie ustalono wymogów:

w zakresie skutków awarii przemysłowych gdyż realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietni 2002r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia  poważnej awarii przemysłowej (Dz. U . Nr 58, poz. 535).
w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko, gdyż takowe nie występuje, przedsięwzięcie jest zlokalizowane w znacznej odległości od granicy.  
W decyzji nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, co jest zgodne z art.135 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.)
 
Po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym dokonaniu warunków oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz zasad gospodarowania terenem organ uznał, że decyzja może zostać wydana.
 
Załącznikiem do niniejszej decyzji jest „Charakterystyka przedsięwzięcia.”
   
 
Pouczenie  
 
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Burmistrza Lubienia Kujawskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego).
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu, nie narusza praw własności i uprawnień  osób trzecich, nie uprawnia też do wycinki drzew.
Ponadto informuję, że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku, o którym mowa w art. 46 ust 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) nie później niż 4 lata od dnia w którym stała się ostateczna (art.46 ust.4b w/w ustawy). Powyższy termin może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w myśl art. 46 ust.4c Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.).
 
 
Otrzymują:

Wnioskodawca –Pan Jerzy Jędrusiak
Lewandowski Stanisław
Kamińska Wacława
a/a Do wiadomości:
1. Starostwo Powiatowe we Włocławku
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
 
 
  
 
 
 
Załącznik  do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia nr OŚ 7624-8/2008 - „Charakterystyka przedsięwzięcia”
 
 
 
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na zmianie sposobu użytkowania części istniejącego placu betonowego przeznaczonego na skup złomu stalowego i żelaznego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 334 w miejscowości Lubień Kujawski przy ul. Wojska Polskiego 86
Zmiana placu (skład węgla) o powierzchni 280 m2, z przeznaczeniem na skup złomu stalowego i żelaznego nie będzie stwarzać szczególnego zagrożenia dla miejscowego środowiska przyrodniczego. Dla ograniczenia uciążliwości złom będzie składowany              w szczelnych stalowych kontenerach. Odprowadzanie wód opadowych z terenu placu składowego odbywać się będzie do szczelnego zbiornika retencyjnego.
Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia nie jest objęta wyższą formą ochrony przyrody, nie leży też w granicach parku krajobrazowego oraz rezerwatów przyrody.
 
 

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (15 grudnia 2008)
Opublikował: Marek Tyczyński (17 grudnia 2008, 13:41:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1054