Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

                                                                                 Lubień Kujawski dn, 15.12.2008r.
INW 7624-10/2008
 
                                             
 
Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  


Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. informuję, że Burmistrz Lubienia Kujawskiego wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach da przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej – Lubień Kujawski – Kaliska o łącznej mocy przyłączeniowej 4000Kw, składającej się z dwóch siłowni wiatrowych o maksymalnej wysokości 144,00m npt. Wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia zlokalizowanych w miejscowości Kaliska gm. Lubień Kujawski, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1 i 3 obręb Kaliska. Organem właściwym do wydania powyższej decyzji jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego po uzyskaniu opinii oraz uzgodnień Starosty Włocławskiego w myśl art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul .Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, I piętro, pokój 18, w godzinach pracy Urzędu od 730 do 1500.
Uwagi i wnioski należy składać w terminie od 15 grudnia 2008r. do 5 stycznia 2009r.
 
 
Otrzymują:

Wnioskodawca Windkom Sp. z o. o.
Strony w postępowaniu
Bip Urzedu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim
Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim
a/a

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (15 grudnia 2008)
Opublikował: Marek Tyczyński (16 grudnia 2008, 09:07:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1136