Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

Lubień Kujawski dn, 26.11.2008r.
OŚB-7624-10 /P/2008

 
Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

 
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm), art. 51 ust.1 pkt 2, ust 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 ze zm.) w związku z art. 153 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 Nr 199, poz.1227) kierując się kryteriami określonymi w § 3 ust. 1 pkt 53 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) oraz biorąc pod uwagę opinie odpowiednich organów: Starosty Włocławskiego postanowienie Ś 7633-96/08, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku postanowienie N.NZ-42-11-26/2008.

 
Postanawiam

 
Nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch parkingów na terenie parku przemysłowego w miejscowości Kaliska, gmina Lubień Kujawski.

Uzasadnienie

1. Wnioskiem z dnia 13.11.2008r. Burmistrz Lubienia Kujawskiego zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch parkingów na terenie parku przemysłowego w miejscowości Kaliska, gmina Lubień Kujawski na działkach o numerze ewidencyjnym 232/9 i 99.

2. Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wymienione jest w § 3 ust.1 pkt 53 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań zawiązanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko.

3. Zgodnie z art. 51 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię co do potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Starosty Włocławskiego we Włocławku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku

4. Organy te wydały postanowienia:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowienie N.NZ –42-11-26/2008 z dnia 20.11.2008r. stwierdzający brak potrzeby wykonania raportu.
Starostwa Włocławski postanowienie znak Ś 7633-96/08 z dnia 24.11.2008r. stwierdzające brak potrzeby wykonania raportu.

Postanowienia te stały się ostateczne odpowiednio:
Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 20.11.2008r.
Postanowienie Starosty z dnia 24.11.2008r.

Budowa i eksploatacja parkingów w miejscowości Kaliska nie stwarza zagrożenia dla miejscowego środowiska przyrodniczego oraz nie będzie miała wpływu na najbliżej usytuowane obszary Natura 2000 z uwagi na ich znaczne oddalenie wynoszące:

Błota Rakutowskie – obszar znaczony jako PLB 040001- ok. 17,0 km odm. Kaliska

Dolina Dolnej Wisły – obszar oznaczony jako PLB 040003 -ok. 28,0 km od miejscowości Kaliska
Cechy przedsięwzięcia nie wykazują, aby konieczne było sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
W związku z powyższym, uwzględniając rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, w szczególności jego usytuowanie oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania, orzekam jak w sentencji.

Załącznikiem do niniejszego postanowienia jest charakterystyka przedsięwzięcia.

Pouczenie

Na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Lubienia Kujawskiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

 
 
 
 
Otrzymują:
1.Dominowski Zenon
2. Jankowska Teresa
3. Superfos Poland Sp z o. o.
4. Polski Koncern Naftowy
5. Bip Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim
6. tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim
7. a/a
Do wiadomości:
Starostwo Powiatowe we Włocławku
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

 

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (26 listopada 2008)
Opublikował: Marek Tyczyński (26 listopada 2008, 17:32:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 874