ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania

Lubień Kujawski dn 04.08.2008 r.
INW-7624-6/Z/2008  
 
Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim  zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego, budowie szczelnego zbiornika na nieczystości płynne Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, w godzinach pracy Urzędu tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
 
        
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zażalenia w Referacie Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18.

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (4 sierpnia 2008)
Opublikował: Marek Tyczyński (25 listopada 2008, 17:56:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1138