Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

INW 7624-9/2008
 
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i  wystąpieniu do organów współdziałających
 
 
Zgodnie z art. 32 ust 1, art. 46 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r, Nr 25 poz. 150) oraz art. 61 § 1 i 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071z póżn. zm.) Burmistrz Lubienia Kujawskiego zawiadamia, że na wniosek Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :budowie dwóch parkingów na terenie parku przemysłowego w miejscowości Kaliska, gmina Lubień Kujawski na działkach 232/9 oraz 99.
 
Niniejszy wniosek został zamieszczony w publicznie odstępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń.
 
Jednocześnie informuję o wystąpieniu, na podstawie art. 51 ust. 2, ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska z wnioskiem z dnia 13.11.2008 r. znak INW 7624-9-112/W/2008 do Starosty Powiatu Włocławskiego i z wnioskiem znak INW 7624-9-113/W/2008 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku o opinie w sprawie ustalenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu wskazanego wyżej przedsięwzięcia na środowisko i określenia jego ewentualnego zakresu.
 
Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym studium postępowania, a przede wszystkim przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 
Zgodnie z art. 28 Kpa, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
 
W związku z powyższym w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia
strony mogą zapoznawać się z aktami sprawy oraz składać uwagi w Referacie Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, w godzinach od 8-15, pokój nr 18.
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1.Strony w postępowaniu
2. BIP Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim
4. a/a
 

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (13 listopada 2008)
Opublikował: Marek Tyczyński (14 listopada 2008, 22:03:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1637