Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko OŚB-7624-9 /P/2008

Na podstawie art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 51 ust. 2 (ewentualnie dla przedsięwzięć z grupy III, ust. 2a ) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 Nr 25, poz.150 z późn. zm.), kierując się kryteriami, o których mowa w art. 51 ust.8 pkt.2 ustawy- Prawo ochrony środowiska, określonymi w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz 2573 ze zm.) oraz biorąc pod uwagę opinie odpowiednich organów:
 
 Starostwo Powiatowe we Włocławku – postanowieniem Ś 7633-89/08  z dnia 10.10.2008.   
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku - postanowieniem N.NZ- 42-11-22/2008  z dnia 17.10.2008r.
 
 
Postanawiam  
 
 Nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „zmianie sposobu użytkowania części istniejącego placu betonowego przeznaczonego na skup złomu stalowego i żelaznego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 334 w miejscowości Lubień Kujawski.”
  Uzasadnienie  
1. Wnioskiem z dnia 09.09.2008r. Pan Jerzy Jędrusiak zamieszkały przy ulicy Wojska Polskiego 86 w Lubieniu Kujawskim zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na „zmianie sposobu użytkowania części istniejącego placu betonowego przeznaczonego na skup złomu stalowego i żelaznego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 334 w miejscowości Lubień Kujawski.”
 
2. Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust.1 pkt. 2 ustawy- Prawo ochrony środowiska – wymienione jest w § 3 ust.1 pkt 74   Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań zawiązanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko tj. zaliczone do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska, dla którego obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany.
 
 
 
3. Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię co do potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Starostwa Powiatowego we Włocławku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.
 
4. Organy te wydały postanowienia:
Starostwo Powiatowe – postanowienie Ś-7633-89/08 z dnia 10.10.2008r. stwierdzające brak potrzeby wykonania raportu.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – postanowienie N.NZ- 42-11-22/2008 z dnia 17.10.2008r. stwierdzające brak potrzeby wykonania raportu.
 
Postanowienia te stały się ostateczne odpowiednio:
Postanowienie Starosty z dnia 10.10.2008r.
Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 17.10.2008r.  
 
Cechy przedsięwzięcia - jego rodzaj i charakterystyka wg załącznika dołączonego do postanowienia.
 
Biorąc pod uwagę rodzaj, zakres, lokalizację przedsięwzięcia i możliwość jego oddziaływania na środowisko postanowiono jak w sentencji.
 
  Pouczenie  
 
Na podstawie art. 141 Kpa oraz art.  51 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.
 
Burmistrz Lubienia Kujawskiego

mgr inż Paweł Wiktorski

 


Otrzymują:

Jerzy Jędrusiak
Strony w postępowaniu
a/a
Tablica ogłoszeń oraz Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim  
Do wiadomości:
Starostwo Powiatowe we Włocławku
PPIS we Włocławku
 
  Załącznik do postanowienia OŚB-7624-9/2008  
 
 
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na zmianie sposobu użytkowania części istniejącego placu betonowego przeznaczonego na skup złomu stalowego i żelaznego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 334 w miejscowości Lubień Kujawski przy ul. Wojska Polskiego 86
Zmiana placu (skład węgla) o powierzchni 280 m2, z przeznaczeniem na skup złomu stalowego i żelaznego nie będzie stwarzać szczególnego zagrożenia dla miejscowego środowiska przyrodniczego. Dla ograniczenia uciążliwości złom będzie składowany              w szczelnych stalowych kontenerach. Odprowadzanie wód opadowych z terenu placu składowego odbywać się będzie do szczelnego zbiornika retencyjnego.
Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia nie jest objęta wyższą formą ochrony przyrody, nie leży też w granicach parku krajobrazowego oraz rezerwatów przyrody.
 

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (21 października 2008)
Opublikował: Marek Tyczyński (27 października 2008, 11:23:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 846