O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 22.10.2008 r. Burmistrza Miasta Lubień Kujawski

Zgodnie z art.10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 31 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008, Nr 25, poz. 150) Burmistrz Lubienia Kujawskiego zawiadamia, że w dniu 22.10.2008r,. wydał postanowienie określające brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania części placu betonowego przeznaczonego na skup złomu stalowego i żelaznego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 334 w miejscowości Lubień Kujawski.
Inwestorem w/w inwestycji jest Pan Jerzy Jędrusiak zamieszkały w Lubieniu Kujawsmi  przy Ulicy Wojska Polskiego 86
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczeniew publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim.
Z treścią postanowienia można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni od daty ukazania  się powyższego obwieszczenia.
 
 
Burmistrz
mgr inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (21 października 2008)
Opublikował: Marek Tyczyński (27 października 2008, 11:21:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 979