Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko OŚB-7624-8 /P/2008

Na podstawie art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 51 ust. 2 (ewentualnie dla przedsięwzięć z grupy III, ust. 2a ) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 Nr 25, poz.150 z późn. zm.), kierując się kryteriami, o których mowa w art. 51 ust.8 pkt.2 ustawy- Prawo ochrony środowiska, określonymi w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz 2573 ze zm.) oraz biorąc pod uwagę opinie odpowiednich organów:
 
Starostwo Powiatowe we Włocławku – postanowieniem Ś 7633-88/08  z dnia 07.10.2008.   
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku - postanowieniem N.NZ- 42-11-23/2008  z dnia 15.10.2008r.
 
 
Postanawiam  
 
1. Nałożyć obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „budowie jednej wolno stojącej elektrowni wiatrowej wraz elementami towarzyszącymi (linia kablowa podziemna SN 15 kV, stacja pomiarowa, droga dojazdowa oraz plac manewrowy) na działce nr 6 i 15 (zjazd z drogi)- obręb Golska Huta gm. Lubień Kujawski.”
2. Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia winien być wykonany zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 Nr 25, poz.150 z późn. zm.).
  Uzasadnienie  
1. Wnioskiem z dnia 05.09.2008r. uzupełnionym w dniu 19.09.2008r. Windprojekt Sp. z o.o.  z siedzibą przy ulicy Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na „budowie jednej wolno stojącej elektrowni wiatrowej wraz elementami towarzyszącymi (linia kablowa podziemna SN 15 kV, stacja pomiarowa, droga dojazdowa oraz plac manewrowy) na działce nr 6 i 15 (zjazd z drogi)- obręb Golska Huta gm. Lubień Kujawski.”
 
2. Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art.51 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo ochrony środowiska – wymienione jest w § 3 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań zawiązanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko tj. zaliczone do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska, dla którego obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany.
 
3. Zgodnie z art. 51 ust.3 ustawy Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię co do potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Starostwa Powiatowego we Włocławku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.
 
4. Organy te wydały postanowienia:
Starostwo Powiatowe – postanowienie znak Ś-7633-88/08 z dnia 07.10.2008r. stwierdzające potrzebę wykonania raportu.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – postanowienie znak  N.NZ- 42-11-23/2008 z dnia 15.10.2008r. stwierdzające potrzebę wykonania raportu.
 
Postanowienia te stały się ostateczne odpowiednio:
Postanowienie Starosty z dnia 07.10.2008r.
Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 15.10.2008r.  
 
Cechy przedsięwzięcia - jego rodzaj i charakterystyka wg załącznika dołączonego do postanowienia.
 
Biorąc pod uwagę rodzaj, zakres, lokalizację przedsięwzięcia i możliwość jego oddziaływania na środowisko postanowiono jak w sentencji.
 
  Pouczenie  
 
Na podstawie art. 141 Kpa oraz art.  51 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.
 
 
Busmistrz Lubienia Kujawskiego

mgr inż. Paweł Wiktorski

 
Otrzymują:

Windprojekt Sp.zo.o.
Strony w postępowaniu
a/a  
Do wiadomości:
Starostwo Powiatowe we Włocławku
PPIS we Włocławku
 
 
 
 
Załącznik do postanowienia OŚB-7624-8/2008  
Planowane  przedsięwzięcie polegać będzie na budowie jednej wolno stojącej elektrowni wiatrowej o średnicy wirnika około V 53m i wysokość zawieszenia  wirnika (wieża) na poziomie do H 75m, jako jednostki wytwórczej energii elektrycznej o mocy P= 0,8MW na działce nr 6 w miejscowości Golska Huta wraz z elementami towarzyszącymi:

trasa linii energetycznej kablowej SN 15 kV wraz ze stacją kontenerową pomiarową o wymiarach 3m X 3m, położoną przy elektrowni i słupem przy istniejącej linii napowietrznej (trasa linii kablowej składać się będzie z 1 obwodu, przy elektrowni usytuowana będzie stacja kontenerowa pomiarowa o wymiarach 3 x 3m na stałe.
drogi dojazdowe, place, łuki drogowe  
Do wieży zostaną doprowadzone utwardzone trwałe drogi dojazdowe o szerokości 4,5 m Przewiduje się łuki R 30 i R 15.
Plac manewrowy o wymiarach ok. 20 x 30m i zatoka postojowa 4,5 x 16,5- stałe.
Odległość wieży od najbliższych zabudowań mieszkalnych i budynków inwentarskich wynosi około 310m.
Przewiduje się budowę fundamentu wieży o średnicy ok. 13,00 m pod ziemią i 6,20m nad ziemią. Grubość fundamentu wyniesie 2,40 m.
Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu na granicy terenów wymagających ochrony przed hałasem.Elektrownia wiatrowa jest produkowana zgodnie z nowoczesnymi technologiami w konstrukcji, której zastosowano wszelkie możliwe rozwiązania ograniczające emisję hałasu.
Lokalizacja elektrowni wiatrowej znajduje się poza rejonami siedliskowymi ptaków.
Wybrany wariant spełnia warunki uwzględniające środowisko naturalne.

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (21 października 2008)
Opublikował: Marek Tyczyński (27 października 2008, 11:17:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 919