O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 21.10.2008 r. Burmistrza Miasta Lubień Kujawski

Zgodnie z art.10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)oraz art. 31 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008, Nr 25, poz. 150) Burmistrz Lubienia Kujawskiego zawiadamia, że w dniu 21.10.2008r,. wydał postanowienie nakładające obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko określające zakres raportu dla zamierzenia inwestycyjnego na inwestycję polegającego na budowie jednej wolno stojącej elektrowni wiatrowej wraz elementami towarzyszącymi (linia kablowa podziemna SN 15 kV, stacja pomiarowa, droga dojazdowa oraz plac manewrowy) na działce nr 6 i 15 (zjazd z drogi) - obręb Golska Huta gm. Lubień Kujawski.”
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim.
Z treścią postanowienia można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego         w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni od daty ukazania  się powyższego obwieszczenia.
 
 
Burmistrz 
mgr inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (21 października 2008)
Opublikował: Marek Tyczyński (27 października 2008, 11:14:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 899