Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia OŚ 7624-4 /2008

Na podstawi art. 46 ust.1 pkt.1, ust. 3, art. 46a ust.1,ust. 5,ust. 7 pkt. 4, art. 48 ust. 1, ust.2 pkt 1, art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627            z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 63 i 65 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć  do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Urzędu Miejskiegow Lubieniu Kujawskim z dnia 22.07.2008r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 
 
ustalam
 
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia „budowie ujęcia wód podziemnych (studni głębinowej) wraz ze Stacją Uzdatniania Wody oraz siecią wodociągową na terenie parku przemysłowego w miejscowości Kaliska w gminie Lubień Kujawski.”
 
I Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia
Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie ujęcia wód podziemnych (studni głębinowej) wraz ze Stacją Uzdatniania Wody oraz siecią wodociągową na terenie parku przemysłowego w miejscowości Kaliska w gminie Lubień Kujawski na działkach 232/13, 232/14, 232/61, 232/58, 232/55, 232/56, 232/10, 232/24, 232/6.
 
II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Prowadzenie prac wiertniczych powinno odbywać się z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przed wyciekami oleju z podnośników wiertniczych.
W trakcie prowadzenia prac wiertniczych, składowanie substancji mogących skazić górną część warstw geologicznych powinno być oddzielone materiałami izolacyjnymi.
Otwór studzienny należy obudować w sposób zabezpieczający przed wpływami                 z zewnątrz. W celu ochrony jakości wody podziemnej, teren w promieniu co najmniej 1,0m od wprowadzonej w grunt rury powinien być pokryty nawierzchnią utwardzoną ze spadkiem 2% w kierunku zewnętrznym, a przejście rury studziennej przez nawierzchnię utwardzoną należy uszczelnić.
Materiały oraz sprzęt użyty do budowy należy dobrać do warunków wodnogruntowych w stopniu umożliwiającym bezpieczną eksploatację oraz aby nie wychodziły w reakcje powodujące skażenie wód podziemnych.       
III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
 

Planowane zamierzenie inwestycyjne – otwór studzienny należy zaprojektować                 w sposób określony przepisami prawa geologicznego i górniczego oraz zgodnie            z zasadami wiedzy technicznej, w taki sposób ażeby nie oddziaływało negatywnie na istniejące w tym rejonie inne ujęcia, zapewniając poszanowanie występujących                   w zasięgu oddziaływania inwestycji uzasadnionych interesów osób trzecich.
Po zakończeniu prac wiertniczych należy opracować dokumentację hydrogeologiczną.  
  Uzasadnienie  
Postępowanie administracyjne o wydanie przedmiotowej decyzji wszczęto na wniosek Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w związku z budową ujęcia wód podziemnych (studni głębinowej) wraz ze Stacją Uzdatniania Wody oraz siecią wodociągową na terenie parku przemysłowego w miejscowości Kaliska, gmina Lubień Kujawski.
 
Strony zostały poinformowane o wszczęciu postępowania obwieszczeniem z dnia 23.07.2008r. umieszczonym na tablicy ogłoszeń w myśl art. 46a ust. 5 oraz art. 49 Kpa.
 
Ustalono, że planowane przedsięwzięcie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) oraz w związku z § 3 ust.1 pkt. 63 i 65 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć  do sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm) należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
W związku z powyższym tutejszy organ działając na postawie art. 51 ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2004r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) zwrócił się z pismem z dnia  22.07.2008r.  znak  INW 55/2008 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku oraz pismem znak INW 54/2008 do Starostwa Powiatowego we Włocławku o wyrażenie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.
Starosta Włocławski postanowieniem z dnia 30.07.2008r. (data wpłynięcia do wydziału) znak Ś.-7633-67/08 oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku postanowieniem z dnia 18.08 2008 (data wpłynięcia do wydziału) znak N.NZ-42-11-13/2008  uznali za niewymagalny obowiązek sporządzenia raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Tutejszy organ postanowieniem z dnia 19.08.2008r. znak OŚB 7624-2/P/2008 uznał za niewymagalny obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.                                            
Strony postępowania zgodnie z art. 46a ust. 5 oraz art. 49 Kpa. zostały poinformowane  o wydanym postanowieniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły do Urzędu żadne uwagi ani wnioski.
Zamierzenie inwestycyjne położone jest na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr X/56/03 z dnia 30 lipca 2003r. i  jest zgodne z jego ustaleniami.
Wydanie niniejszej decyzji zostało poprzedzone uzgodnieniem środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia ze Starostą Włocławskim  postanowieniem z dnia 19.09.2008r. (data wpłynięcia do wydziału) znak Ś.7633-67/1/08  oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym – postanowieniem z dnia 15.10 2008 (data wpłynięcia do wydziału) znak N.NZ-42-11-13/2008                                                     .
 
W decyzji nie ustalono warunków ochrony cennych wartości przyrodniczych (obszarów Natura 2000) z uwagi na fakt, iż planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze podlegającym ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) a najbliższe obszary Natura 2000 to:

Błota Rakutowskie – obszar oznaczony jako PLB 040001- ok. 17,00km od miejscowości Kaliska.
Dolina Dolnej Wisły – obszar oznaczony jako PLB 040003- ok. 28,00km od miejscowości Kaliska. Z uwagi na znaczne oddalenie budowa kanalizacji sanitarnej nie stwarza szczególnego zagrożenia dla miejscowego środowiska przyrodniczego oraz nie będzie miała wpływu na najbliżej usytuowane obszary Natura 2000.
 
W decyzji nie ustalono wymogów:

w zakresie skutków awarii przemysłowych gdyż realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietni 2002r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia  poważnej awarii przemysłowej (Dz. U . Nr 58, poz. 535).
w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko, gdyż takowe nie występuje, przedsięwzięcie jest zlokalizowane w znacznej odległości od granicy.  
W decyzji nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, co jest zgodne z art.135 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.)
 
Po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym dokonaniu warunków oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz zasad gospodarowania terenem organ uznał, że decyzja może zostać wydana.
 
Załącznikiem do niniejszej decyzji jest „Charakterystyka przedsięwzięcia”
 
 
     
  Pouczenie  
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Burmistrza Lubienia Kujawskiego   w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego).
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu, nie narusza praw własności i uprawnień  osób trzecich, nie uprawnia też do wycinki drzew.
Ponadto informuję, że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku, o którym mowa w art. 46 ust 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska  ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) nie później niż 4 lata od dnia w którym stała się ostateczna (art.46 ust.4b w/w ustawy). Powyższy termin może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach w myśl art. 46 ust.4c Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.).
 
 
Otrzymują:

Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim
Strony w postępowaniu obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń oraz             w  Biuletynie Informacji Publicznej
a/a Do wiadomości:
1. Starostwo Powiatowe we Włocławku
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
 
 
Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia OŚ 7624-4/2008 – „Charakterystyka przedsięwzięcia.”
 
 
 
Inwestycja polega na budowie ujęcia wód podziemnych (studni głębinowej) wraz ze Stacją Uzdatniania Wody oraz siecią wodociągową na terenie parku przemysłowego w miejscowości Kaliska w gminie Lubień Kujawski na działkach 232/13, 232/14,232/61, 232/58, 232/55, 232/56, 232/10, 232/24, 232/6.
 Inwestorem dla budowy kanalizacji sanitarnej jest Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim,   ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski.
Otwór studni głębinowej zlokalizowany będzie w odległości ok. 10m od wykonanego otworu rozpoznawczego oraz ok. 60m od lasu.
Sieć wodociągowa Ø 150-200mm zasilana będzie z projektowanej Stacji Uzdatniania Wody.
Stacje zaprojektowano na wydajność I stopień 37m3/h, II stopień 80m3/h w układzie dwustopniowego pompowania wody. Stacja będzie wyposażona w następujące urządzenia:

mieszacz wodno powietrzny Ø 1000mm
3 filtry ciśnieniowe Ø  1400mm - odżelaziacze I stopień filtracji
3 filtry ciśnieniowe Ø 1400mm  - odmanganiacze II stopień filtracji
sprężarkę WAN – K
dmuchawę
pompę płuczną  Projektowana sieć wodociągowa połączona będzie z istniejącym wodociągiem Ø 160mm. Układ wysokościowy wodociągów opracowany zostanie w nawiązaniu do projektowanych niwelet dróg a zagłębienia i spadki zostaną uwarunkowane naturalnym ukształtowaniem terenu
Trasy sieci wodociągowej zostały ustalone  w oparciu o obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego i nie leżą na terenach chronionych na podstawie ustawy  o ochronie przyrody.

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (20 października 2008)
Opublikował: Marek Tyczyński (19 października 2008, 23:27:12)

Ostatnia zmiana: Marek Tyczyński (7 listopada 2008, 12:18:15)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1149