Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia OŚ 7624-5 /2008

Na podstawi art. 46 ust.1 pkt. 1, ust. 3, art. 46a ust.1,ust. 5,ust.7 pkt. 4, art. 48 ust.1, ust. 2 pkt 1, art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627            z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć  do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim z dnia 22.07.2008r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 
 
ustalam
 
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia „budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i sanitarnej tłocznej na terenie parku przemysłowego w miejscowości Kaliska, gmina Lubień Kujawski.”
 
I Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia
Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjne i sanitarnej tłocznej na terenie parku przemysłowego w miejscowości Kaliska w gminie Lubień Kujawski na działkach 232/58, 232/55, 232/14, 232/10, 232/24,  232/59, 232/6, 232/56, 232/13, 265/6, 323/1.
 
II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Projektowana inwestycja nie może negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne. Dopuszcza się jednak oddziaływanie krótkotrwałe o charakterze lokalnym i tylko                 w fazie realizacji przedsięwzięcia.
Inwestycję należy projektować i budować zapewniając spełnienie wymagań dotyczących poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich.
Przebieg kanalizacji sanitarnej winien być zaprojektowany w taki sposób, aby zniszczenia istniejącej zieleni były jak najmniejsze.
Odpady z terenu budowy powinny być zagospodarowane w sposób zgodny  z obowiązującymi przepisami prawnymi. Pierwszej kolejności odpady należy poddać odzyskowi a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekonomicznych, to odpady należy przekazać do unieszkodliwiania.
Grunty rolne pozostałe po realizacji inwestycji należy zrekultywować w kierunku rolnym. Inne grunty zajęte na czas realizacji inwestycji należy przywrócić do stanu sprzed ich zajęcia.         
III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
 

Przy budowie kanalizacji wraz z przepompowniami należy stosować materiały i urządzenia i technologie przyjazne środowisku tj. eliminujące lub ograniczające wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Uciążliwość przepompowni winna zamknąć się w granicach terenu do którego inwestor ma tytuł prawny  
 
Uzasadnienie
 
Postępowanie administracyjne o wydanie przedmiotowej decyzji wszczęto na wniosek Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w związku z budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i sanitarnej tłocznej na terenie parku przemysłowego w miejscowości Kaliska, gmina Lubień Kujawski na działkach 232/58, 232/55, 232/14, 232/10, 232/24, 232/59, 232/6, 232/56, 232/13, 265/6, 323/1.
 
Strony zostały poinformowane o wszczęciu postępowania obwieszczeniem z dnia 23.07.2008r. umieszczonym na tablicy ogłoszeń w myśl art.46a ust.5 oraz art.49 Kpa.
 
Ustalono, że planowane przedsięwzięcie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) oraz w związku z § 3 ust.1 pkt. 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć  do sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm) należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
W związku z powyższym tutejszy organ działając na postawie art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2004r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) zwrócił się z pismem z dnia  22.07.2008r.  znak  INW 55/2008 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku oraz pismem znak INW 54/2008 do Starostwa Powiatowego we Włocławku o wyrażenie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.
Starosta Włocławki postanowieniem z dnia 30.07.2008r. (data wpłynięcia do wydziału)        znak Ś.7633-66/08 oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku postanowieniem z dnia 29.07 2008 (data wpłynięcia do wydziału) znak N.NZ-42-11-14/2008 uznali za niewymagalny obowiązek sporządzenia raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Tutejszy organ postanowieniem z dnia 01.09.2008r. znak OŚB 7624-6/P/2008 uznał za niewymagalny obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.                                             
Strony postępowania zgodnie z art. 46a ust. 5 oraz art. 49 Kpa. zostały poinformowane  o wydanym postanowieniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły do Urzędu żadne uwagi ani wnioski.
Zamierzenie inwestycyjne położone jest na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr X/56/03 z dnia 30 lipca 2003r. i  jest zgodne z jego ustaleniami.
Wydanie niniejszej decyzji zostało poprzedzone uzgodnieniem środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia ze Starostą Włocławskim  postanowieniem z dnia 19.09.2008r. (data wpłynięcia do wydziału) znak Ś.7633-66/1/08  oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym – postanowieniem z dnia 15.10.2008 (data wpłynięcia do wydziału) znak  N.NZ-42-11-14/08.                                                    .
 
W decyzji nie ustalono warunków ochrony cennych wartości przyrodniczych (obszarów Natura 2000) z uwagi na fakt, iż planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze podlegającym ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) a najbliższe obszary Natura 2000 to:

Błota Rakutowskie – obszar oznaczony jako PLB 040001- ok. 17,00km od miejscowości Kaliska.
Dolina Dolnej Wisły – obszar oznaczony jako PLB 040003- ok. 28,00km od miejscowości Kaliska. Z uwagi na znaczne oddalenie budowa kanalizacji sanitarnej nie stwarza szczególnego zagrożenia dla miejscowego środowiska przyrodniczego oraz nie będzie miała wpływu na najbliżej usytuowane obszary Natura 2000.
 
W decyzji nie ustalono wymogów:

w zakresie skutków awarii przemysłowych gdyż realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietni 2002r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia  poważnej awarii przemysłowej (Dz. U . Nr 58, poz. 535).
w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko, gdyż takowe nie występuje, przedsięwzięcie jest zlokalizowane w znacznej odległości od granicy.  
W decyzji nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, co jest zgodne z art.135 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.)
 
Po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym dokonaniu warunków oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz zasad gospodarowania terenem organ uznał, że decyzja może zostać wydana.
 
Załącznikiem do niniejszej decyzji jest „Charakterystyka przedsięwzięcia.”
   
 
Pouczenie  
 
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Burmistrza Lubienia Kujawskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego).
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu, nie narusza praw własności i uprawnień  osób trzecich, nie uprawnia też do wycinki drzew.
Ponadto informuję, że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku, o którym mowa w art. 46 ust 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) nie później niż 4 lata od dnia w którym stała się ostateczna (art.46 ust.4b w/w ustawy). Powyższy termin może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach w myśl art. 46 ust.4c Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.).
 
 
Otrzymują:

Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim
Strony w postępowaniu obwieszczeniem na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publiocznej
a/a Do wiadomości:
1. Starostwo Powiatowe we Włocławku
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik  do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia nr OŚ 7624-5/2008 - „Charakterystyka przedsięwzięcia”
 
 
Inwestycja polega na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i sanitarnej tłocznej na terenie parku przemysłowego w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski na działkach: 232/58, 232/55, 232/14, 232/10, 232/24, 232/59, 232/6, 232/56, 232/13, 265/6, 323/1.
Inwestorem dla budowy kanalizacji sanitarnej jest Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim,  ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski.
Kanał sanitarny grawitacyjny  Ø 200-400 mm oraz sanitarny tłoczny Ø 180mm zlokalizowany  zostanie w przewidzianych pasach drogowych o szerokościach 15, 20 i 30m poza jezdnią. Odbiornikiem ścieków z w/w kanałów będzie istniejący kolektor sanitarny Ø 500mm na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego oraz ul. Szkolnej w Lubieniu Kujawskim. Układ wysokościowy kanałów opracowany został w nawiązaniu do niwelet dróg, a zagłębienia i spadki kanału zostaną uwarunkowane naturalnym ukształtowaniem terenu, możliwością grawitacyjnego podłączenia działek przylegających do kanału oraz możliwością rozbudowy kanalizacji.
Lokalizacja kanału sanitarnego nie wymaga przebudowy istniejącego uzbrojenia.
Trasy kanału zostały ustalone  w oparciu o obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego i nie leży na terenach chronionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (20 października 2008)
Opublikował: Marek Tyczyński (19 października 2008, 23:22:51)

Ostatnia zmiana: Marek Tyczyński (7 listopada 2008, 12:15:55)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1109