Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia UM 7624-2 /2008

Na podstawi art. 46 ust.1 pkt.1, ust. 3, art. 46a ust.1,ust. 5,ust.7 pkt  4, art. 48 ust1, ust. 2 pkt 1, art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627            z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć  do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim z dnia 22.07.2008r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 
 
ustalam
 
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia „budowa dróg gminnych, dojazdowych oraz parkingów na terenie parku przemysłowego w miejscowości Kaliska oraz przebudowie istniejącego parkingu w miejscowości Narty, gmina Lubień Kujawski.”
 
I Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia
Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie dróg gminnych, dojazdowych oraz parkingów na terenie parku przemysłowego w miejscowości Kaliska oraz przebudowie istniejącego parkingu w miejscowości Narty, gmina Lubień Kujawski na działkach 232/19, 232/56, 232/6, 232/59, 232/24, 232/14, 232/18, 232/58, 232/63, 232/9, 562/38, 74, 36/1, 562/18, 516, 695/1, 133, 100/12, 100/13, 99
 
II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Projektowana inwestycja nie może negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne. Dopuszcza się jednak oddziaływanie krótkotrwałe o charakterze lokalnym i tylko w fazie realizacji przedsięwzięcia.
Prace budowlane należy prowadzić przy użyciu sprawnego sprzętu bez możliwości zanieczyszczenia środowiska naturalnego i szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzi
Przebudowa nawierzchni drogi oraz parkingów winna być zaprojektowana w taki sposób, aby zniszczenia istniejącej zieleni były jak najmniejsze
Niezbędną wycinkę drzew prowadzić tylko w celu poprawy widoczności na łukach poziomych a także ze względu na zbyt bliskie usytuowanie drzew w stosunku do krawędzi nawierzchni
Grunty zajęte na czas realizacji inwestycji należy przywrócić do stanu sprzed ich zajęcia.
Ukrop masz ziemnych oraz materiał odpadowy powstały w związku z pracami inwestycyjnymi drogi winien zostać wykorzystany na potrzeby związane z przebudową drogi
Odpady z terenu budowy powinny być zagospodarowane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi. Pierwszej kolejności odpady należy poddać odzyskowi a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekonomicznych, to odpady należy przekazać do unieszkodliwiania.
Należy zaznaczyć miejsca do gromadzenia odpadów powstających w trakcie realizacji inwestycji  
III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
 

Wprowadzić na teren projektowanych parkingów zieleń niską i wysoką.
Przy przebudowie przedmiotowej drogi należy stosować urządzenia i technologie przyjazne środowisku
Należy zapewnić odpowiednie, uregulowane odprowadzanie wód opadowych                     i roztopowych z terenu nawierzchni drogi przez zastosowanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych
Wody opadowe i roztopowe z terenu parkingu nr 1 i parkingu przy Superfosie przez odprowadzaniem do rowu i kanalizacji deszczowej, winny być oczyszczone                      w separatorze substancji ropopochodnych w taki sposób, ażeby wskaźniki zanieczyszczeń na odpływie do odbiornika nie przekraczały dopuszczalnych norm, określonych w aktualnie obowiązujących przepisach prawnych.
Przebieg projektowanego przedsięwzięcia nie może kolidować z istniejącymi                       i projektowanymi elementami uzbrojenia terenu, szczegółowe rozwiązania istniejących kolizji  i wykonania odpowiednich zabezpieczeń należy uzgodnić                      z jednostkami władającymi tymi urządzeniami.  
 
Uzasadnienie  
Postępowanie administracyjne o wydanie przedmiotowej decyzji wszczęto na wniosek Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w związku z budowie dróg gminnych, dojazdowych oraz parkingów na terenie parku przemysłowego w miejscowości Kaliska oraz przebudowie istniejącego parkingu w miejscowości Narty, gmina Lubień Kujawski.
 
Strony zostały poinformowane o wszczęciu postępowania obwieszczeniem z dnia   23.07.2008r. umieszczonym na tablicy ogłoszeń w myśl art..46a ust.5 oraz art.49 Kpa.
 
Ustalono, że planowane przedsięwzięcie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) oraz w związku z § 3 ust.1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć  do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
W związku z powyższym tutejszy organ działając na postawie art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2004r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) zwrócił się z pismem z dnia  22.07.2008  znak  INW-53/2008  do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku oraz pismem znak INW 52/2008 do Starostwa Powiatowego we Włocławku o wyrażenie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.
Starosta Włocławki postanowieniem z dnia 05.08.2008r. (data wpłynięcia do wydziału)      znak Ś-7633-70/08 oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku postanowieniem z dnia 22.08.2008  (data wpłynięcia do wydziału) znak N.NZ-42-11-16/2008 uznali za niewymagalny obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Tutejszy organ postanowieniem z dnia 25.08.2008r. znak OŚB-7624-3/P/2008 uznał na niewymagalny obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.                                            
Strony postępowania zgodnie z art. 46a ust. 5 oraz art. 49 Kpa. zostały poinformowane o wydanym postanowieniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły do Urzędu żadne uwagi ani wnioski.
Zamierzenie inwestycyjne położone jest na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr X/56/03 z dnia 30 lipca 2003r. i  jest zgodne z jego ustaleniami.
Wydanie niniejszej decyzji zostało poprzedzone uzgodnieniem środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia ze Starostą Włocławskim – postanowieniem z dnia 19.09.2008 (data wpłynięcia do wydziału) znak Ś 7633-70/1/08 oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym – postanowieniem z dnia 15.10.2008r. (data wpłynięcia do wydziału) znak N.NZ-42-11-16/08.
 
W decyzji nie ustalono warunków ochrony cennych wartości przyrodniczych (obszarów Natura 2000) z uwagi na fakt, iż planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze podlegającym ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) a najbliższe obszary Natura 2000 to:

Błota Rakutowskie – obszar oznaczony jako PLB 040001- ok. 17,00km od miejscowości Kaliska.
Dolina Dolnej Wisły – obszar oznaczony jako PLB 040003- ok. 28,00km od miejscowości Kaliska. Z uwagi na znaczne oddalenie budowa kanalizacji sanitarnej nie stwarza szczególnego zagrożenia dla miejscowego środowiska przyrodniczego oraz nie będzie miała wpływu na najbliżej usytuowane obszary Natura 2000.
 
W decyzji nie ustalono wymogów:

w zakresie skutków awarii przemysłowych gdyż realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietni 2002r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia  poważnej awarii przemysłowej (Dz. U . Nr 58, poz. 535).
w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko, gdyż takowe nie występuje, przedsięwzięcie jest zlokalizowane w znacznej odległości od granicy.  
W decyzji nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, co jest zgodne z art.135 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska   ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.)
Po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym dokonaniu warunków oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz zasad gospodarowania terenem organ uznał, że decyzja może zostać wydana.
Załącznikiem do niniejszej decyzji jest „Charakterystyka przedsięwzięcia”
    Pouczenie  
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Burmistrza Lubienia Kujawskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego).
 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu, nie narusza praw własności i uprawnień  osób trzecich, nie uprawnia też do wycinki drzew.
Ponadto informuję, że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku, o którym mowa w art. 46 ust 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska  ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) nie później niż 4 lata od dnia w którym stała się ostateczna (art.46 ust.4b w/w ustawy). Powyższy termin może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach w myśl art. 46 ust.4c Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.).
 
Otrzymują:

Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim
Strony w postępowaniu obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń oraz              w Biuletynie Informacji Publicznej
a/a Do wiadomości:
1. Starostwo Powiatowe we Włocławku
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia OŚ 7624-2/2008 – „Charakterystyka przedsięwzięcia.”
 
 
Inwestycja polega na budowie dróg gminnych, dojazdowych oraz parkingów na terenie parku przemysłowego w miejscowości Kaliska oraz przebudowie istniejącego parkingu   w miejscowości Narty, gmina Lubień Kujawski na działkach 232/19, 232/56, 232/6, 232/59, 232/24, 232/14, 232/18, 232/58, 232/63, 232/9, 562/38, 74, 36/1, 562/18, 516, 695/1, 133, 100/12, 100/13, 99.
 Inwestorem dla budowy kanalizacji sanitarnej jest Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim,             ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski
Dane dotyczące dróg na terenie paku przemysłowego w miejscowości Kaliska.
Droga gminna na terenie inwestycyjny 1-2
droga gminna od km 0+000 do km 0+220 o długości 220m
szerokość korony 7.00m w tym jezdni 5.00 pobocza obustronne gruntowe szerokości po 1.00m
nawierzchnia szerokości 5.00m z kostki betonowej
podbudowa : stabilizacja cementem
odwodnienie powierzchniowe
zlokalizowana w wydzielonym pasie drogowym na działce 232/19 Droga gminna na terenie inwestycyjnym 3-4
droga gminna od km 0+000 do km 0+510 długości 510m
szerokość korony 7.00m w tym jezdni 6.00m pobocza obustronne gruntowe  szerokości po 1.00m
nawierzchnia bitumiczna szerokości 6.00m
podbudowa: stabilizacja cementem
zlokalizowana w wydzielonym pasie drogowym na działce 232/56 Droga gminna na terenie inwestycyjnym 5-6
droga gminna od km 0+000 do km 0+240 długości 240m
szerokość korony 7.00m w tym jezdni 6.00m pobocza obustronne gruntowe  szerokość po 1.00m
nawierzchnia bitumiczna szerokości 6.00m
podbudowa: stabilizacja cementem
odwodnienie powierzchniowe
zlokalizowana w wydzielonym pasie drogowym na działkach 232/6; 232/56;232/59 Droga gminna  na terenie inwestycyjnym 7-8
droga gminna od km 0+000 do km 0+240 długości 240m
szerokość korony 7.00m w tym jezdni 6.00m pobocza obustronne gruntowe  szerokość po 1.00m
nawierzchnia bitumiczna szerokości 6.00m
podbudowa: stabilizacja cementem
odwodnienie powierzchniowe
zlokalizowana w wydzielonym pasie drogowym na działkach 232/6; 232/24; 232/56 Droga gminna na terenie inwestycyjnym 9-10
droga gminna od km 0+000 do km 0+470 o długości 470m
szerokość korony 7.00m w tym jezdni 6.00m pobocza obustronne gruntowe  szerokości po 1.00m
nawierzchnia bitumiczna szerokości 6.00m
podbudowa: stabilizacja cementem
zlokalizowana w wydzielonym pasie drogowym na działce 232/6 Droga gminna na terenie inwestycyjnym11-12
droga gminna od km 0+00 do km 0+620 o długości 620m
szerokość korony 7.00m w tym jezdni 6.00m pobocza obustronne gruntowe  szerokości po 1.00m
nawierzchnia bitumiczna szerokości 6.00m
podbudowa: stabilizacja cementem
odwodnienia powierzchniowe
zlokalizowana w wydzielonym pasie drogowym na działkach nr 232/14; 232/18; 232/58 Droga dojazdowa Kobyla Łąka – Walentowo
od km 0+000 do km 0+630 i od km 0+675 do km 1+617 o  łącznej długości 1572.00m
pas drogowy szerokości 6,50m
jezdnia bitumiczna o szerokości 5.00m
podbudowa tłuczniowa odwodnienie powierzchniowe z wykorzystaniem istniejących przepustów i rowów
zieleń nie koliduje z projektowana droga
zlokalizowana na działkach nr 74 ; 36/1; 133; 232/14 Droga dojazdowa 1-go Maja
od km 0+000 do km 0+272 długości 272.00m od pasa drogowego drogi krajowej Nr1 do połączenia z droga gminna Nr 9-10 na terenie parku przemysłowego
nawierzchnia bitumiczna szerokości 6.00m z obustronnymi chodnikami z kostki betonowej o zmiennej szerokości od 220 do 400cm z krawężnikami betonowymi na całym odcinku
podbudowa: wykorzystanie istniejącej podbudowy z trylinki nowy odcinek na podbudowie kamiennej
odwodnienie powierzchniowe z wykorzystaniem istniejącej kanalizacji deszczowej
zlokalizowane na wydzielonym pasie drogowym na działkach 232/6; 562/38
ze skrzyżowaniami w ulice Popławskiego i 22Lipca Droga dojazdowa 22 Lipca
długość 130m z obustronnymi chodnikami (prawa cześć na całym odcinku, lewa częściowo o szerokości 1.5m)
nawierzchnia bitumiczna o szerokości 6.00m
odwodnienie powierzchniowe
zlokalizowana na działkach nr 562/38; 562/18; 516 Droga dojazdowa ul. Żeromskiego
droga gminna od km 0+000 do km 0+110 o długości 110m
szerokość pasa drogowego wynosi 10.00m w tym jezdni 6.00m chodniki obustronne z kostki betonowej z wjazdami do posesji z obustronnymi krawężnikami betonowymi szerokości 1.00m
nawierzchnia bitumiczna o szerokości 6.00m
podbudowa tłuczniowa
odwodnienie powierzchniowe z wykorzystaniem istniejącej i projektowanej kanalizacji deszczowej
zlokalizowana na wydzielonym pasie na działkach 562/18; 236/6; 695/1 Parking Nr 1

zlokalizowany miedzy drogami nr 5-6 i 7-8 na terenie inwestycyjnym
powierzchnia parkingu 110.00 x 45.00=4950.00m2
nawierzchnia z ko0stki betonowej
podbudowa z chudego betonu
odwodnienie powierzchniowe częściowo  z wykorzystaniem projektowanej kanalizacji deszczowej
zlokalizowany na wydzielonym pasie drogowym na działkach 232/63; 232/24; 232/59 Parking przy Superfos

parking o powierzchni 3000m2
o nawierzchni z kostki betonowej
odwodnienie powierzchniowe wraz z wykorzystaniem przyległego rowu
podbudowa z chudego betonu
zlokalizowana na wydzielonym pasie drogowym na działce 232/9 Parking Arkadia z drogą dojazdową
droga dojazdowa z kostki betonowej o szerokości 7.00m od km 0+000 do km 0+200 na podbudowie z chudego betonu od granicy pasa drogi Nr1 do istniejącej drogi gminnej do firmy Kreisel
zlokalizowana w wydzielonym pasie drogowym na działkach  (100/12; 100/13; 27/99)
parking z kostki betonowej na podbudowie z chudego betonu dla 15 samochodów osobowych i 10 samochodów ciężarowych
odwodnienie powierzchniowe z wykorzystaniem istniejącego rowu zlokalizowanego w obrębie grogi dojazdowej
zlokalizowany na terenie działek 100/12; 100/13

metryczka


Wytworzył: Paweł Wiktorski (20 października 2008)
Opublikował: Marek Tyczyński (19 października 2008, 23:17:22)

Ostatnia zmiana: Marek Tyczyński (7 listopada 2008, 12:12:03)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1122