Zarządzenie nr:52/2005

 
Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 28 grudnia 2005 r.
 
 
w sprawie: udzielenia poręczenia na weksel własny „in blanco” przez Gminną Spółdzielnie
                   Samopomoc Chłopska w Lubieniu Kujawskim w wysokości 100.000 zł
 
 
          Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 52 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 15 z 2003 r., poz. 148), oraz § 11 pkt 3 uchwały Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2005 r. Nr XXVIII/160/2005 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r.
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Udzielić poręczenia na weksel własny „ in blanco” w wysokości 100.000 zł przez Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopską w Lubieniu Kujawskim do dyspozycji Provimi-Rolimpex S.A.
 
§ 2
Poręczenia udziela się na czas trwania umowy przewłaszczenia , to jest w roku 2006 /według zawartej umowy/.
 
§ 3
Spłata poręczenia będzie zabezpieczona z dochodów własnych budżetu gminy – z podatku od nieruchomości.
 
§ 4
Zastrzega się, że w przypadku ewentualnego nie dotrzymania terminów spłat przez kredytobiorcę i postawienia weksla „ in blanco” w stan „natychmiastowej wykonalności” – poręczyciel (Gmina) przejmuje harmonogram spłat kredytu i odsetek ustalony dla kredytobiorcy.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
UZASADNIENIE
 
 
 
           Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Lubieniu Kujawskim wystąpiła z wnioskiem o udzielenie poręczenia w celu zabezpieczenia zobowiązań wynikających lub mogących wyniknąć w przyszłości ze sprzedaży pasz przez Provimi-Rolimpex S.A.
 
           Rada Miejska Lubienia Kujawskiego uchwałą Nr: XVIII/160/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok ustaliła kwotę 500.000 zł, do wysokości której Burmistrz może udzielić poręczeń w roku budżetowym.
Poręczenie obowiązuje w okresie spłaty całego roku, to jest w roku 2006 i ewentualna wypłata z tytułu powyższego poręczenia nastąpiłaby z wydatków budżetowych według klasyfikacji Dz. 757 rozdz. 75704 § 8020
Z zawartej umowy przewłaszczeniowej Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Lubieniu Kujawskim, a Urzędem Miejskim wynika, że przewłaszczający przenosi na poręczenie własność nieruchomości – Dom Handlowy w Lubieniu Kujawskim ul. Plac Wolności 24 KW nr: 45100 o wartości ewidencyjnej księgowej 361.828 zł do wysokości poręczenia.
 

metryczka


Wytworzył: W.Mordzak (28 grudnia 2005)
Opublikował: Magdalena Semkło (4 stycznia 2006, 12:04:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1398