zarządzenie nr 51 /2005

Zarządzenie Nr 51/2005
Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 28 grudnia 2005r

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury i sportu w 2006 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
Na podst. art. 11 ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Nr XVIII/98/2004 z dnia 3 września 2004 w sprawie określenia trybu w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczeń oraz sposobu kontroli zleconego zadania
OGŁASZAM

§1
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadania miasta w roku 2006 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:
- wspierania rozwoju kultury fizycznej ( Załącznik nr 1 (15kB) rtf  zarządzenia)
§ 2
Termin składania ofert wyznaczony zostaje na dzień 28 luty 2006r.
§ 3

Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona w dzienniku o zasięgu lokalnym, Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim. Treść informacji stanowi Załącznik nr 2 (5kB) rtf do niniejszego zarządzenia.
§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Wytworzył: H.Lubasińska (28 grudnia 2005)
Opublikował: Magdalena Szymańska (28 grudnia 2005, 12:30:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1437