Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzenia raportu nr OŚB-7624-7 /P/2008

                                                                                 Lubień Kujawski dn, 22.09.2008
OŚB-7624-7 /P/2008    


Postanowienie
w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko
 


Na podstawie art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 51 ust.2 (ewentualnie dla przedsięwzięć z grupy III, ust.2a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 ze zm.), kierując się kryteriami, o których mowa w art.51 ust .8 pkt.2 ustawy- Prawo ochrony środowiska, określonymi w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r.             w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz 2573 ze zm.) oraz biorąc pod uwagę opinie odpowiednich organów:
Starostwa Powiatowego we Włocławku – postanowieniem Ś 7633-75/08  z dnia 12.08.2008.   
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku- postanowieniem N.NZ-42-11-17/2008  z dnia 09.09.2008       
 
 
                                                      Postanawiam
 
 
Nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „przebudowie  drogi powiatowej nr 2935C Chodecz- Lubień Kujawski na odcinku od km 0+018 do km 8+843.”
 
                                                      Uzasadnienie
 
1. Wnioskiem z dnia 01.08.2008r. Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s                              w Jarantowicach zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na: „przebudowie  drogi powiatowej nr 2935C Chodecz- Lubień Kujawski na odcinku od km 0+018 do km 8+843.”
 
2. Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska – wymienione jest w § 3 ust.1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań zawiązanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko.
 
3. Zgodnie z art. 51 ust.3 ustawy Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię co do potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Starostwa Powiatowego we Włocławku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku
 
4. Organy te wydały postanowienia:
Starostwo Powiatowe – postanowieniem Ś 7633-75/08 z dnia  12.08.2008r. stwierdzające brak potrzeby wykonania raportu.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – postanowieniem N.NZ – 42-11-17/2008 z dnia 09.09.2008r.  stwierdzający brak potrzeby wykonania raportu.
 
Postanowienia te stały się ostateczne odpowiednio:
Postanowienie Starosty z dnia 12.08.2008r.
Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 09.09.2008r.  
 
 
Cechy przedsięwzięcia nie wykazują, aby konieczne było sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
Ponieważ stron w prowadzonym postępowaniu jest więcej niż 20, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, postanowienie uważa się za doręczone po 14 dniach od daty publicznego ogłoszenia niniejszego postanowienia.
  Biorąc powyższe pod uwagę orzekam jak w sentencji.

Pouczenie  


Na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art141 kpa, na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1. Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach.
2. A/a
 
Do wiadomości:
Starostwo Powiatowe we Włocławku
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (23 września 2008)
Opublikował: Wojciech Szymański (23 września 2008, 09:58:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 922