Postanowienie OŚB-7624-6 /P/2008

                                                                        Lubień Kujawski dn, 01.09.2008r.
OŚB-7624-6 /P/2008    

Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
 
 
Na podstawie art. 51 ust.2 (ewentualnie dla przedsięwzięć  z grupy III, ust.2a)ustawy           z dnia 27 kwietnia 2001roku- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 ze zm.) kierując się kryteriami, o których mowa w art. 51 ust. 8 pkt.2 ustawy- Prawo ochrony środowiska, określonymi w § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r.          w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) oraz biorąc pod uwagę opinie odpowiednich organów:
 
Starostwo Powiatowe we Włocławku – postanowieniem Ś 7633-66/08  z dnia 29.07.2008.   
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku- postanowieniem N.NZ-42-11-14/2008  z dnia  26.08.2008r. 
 
 
Postanawiam  
 
Nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i sanitarnej tłocznej na terenie parku przemysłowego w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski”
 
Uzasadnienie  
1. Wnioskiem z dnia 21.07.2008r. Burmistrz Lubienia Kujawskiego zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na: „ budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i sanitarnej tłocznej na terenie parku przemysłowego w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski”
 
2. Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust.1 pkt. 2 ustawy- Prawo ochrony środowiska – wymienione jest w § 3 ust.1 pkt 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań zawiązanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu               o oddziaływaniu na środowisko.
 
3. Zgodnie z art. 51 ust.3 ustawy Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię c do potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Starostwa Powiatowego we Włocławku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku
 
4. Organy te wydały postanowienia:
Starostwo Powiatowe – postanowieniem Ś 7633-66/08 z dnia  29.07.2008r. stwierdzające brak potrzeby wykonania raportu.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – postanowienie  N.NZ –42-11-14/2008  z dnia 26.08.2008r. stwierdzający brak potrzeby wykonania raportu.
 
Postanowienia te stały się ostateczne odpowiednio:
Postanowienie Starosty z dnia 29.07.2008r.
Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 26.08.2008r.  
 
 
Cechy przedsięwzięcia nie wykazują, aby konieczne było sporządzenie raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
Ponieważ stron w prowadzonym postępowaniu jest więcej niż 20, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, postanowienie uważa się za doręczone po 14 dniach od daty publicznego ogłoszenia niniejszego postanowienia.
   

Pouczenie  
 
Na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.
 
 
 
 
Otrzymują:
Starostwo Powiatowe we Włocławku
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
A/a

metryczka


Wytworzył: P.Wiktorski (1 września 2008)
Opublikował: Marek Tyczyński (9 września 2008, 14:57:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 866