Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzenia raportu nr OŚB-7624-4 /P/2008

Lubień Kujawski dn, 26.08.2008r.


    OŚB-7624-4 /P/2008    

Postanowienie
 w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
 środowisko
  


Na podstawie art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 51 ust.2 (ewentualnie dla przedsięwzięć  z grupy III, ust.2a)ustawy z dnia 27 kwietnia 2001roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 ze zm.), kierując się kryteriami, o których mowa w art.51 ust.8 pkt.2 ustawy- Prawo ochrony środowiska, określonymi w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz 2573 ze zm.) oraz biorąc pod uwagę opinie odpowiednich organów:
 
Starostwo Powiatowe we Włocławku – postanowieniem Ś 7633-68/08  z dnia 29.07.2008.   
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku - postanowieniem N.NZ- 42-11-15/2008  z dnia 22.08.2008r.
 
 
Postanawiam  
 
Nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „budowie kanalizacji deszczowej na terenie parku przemysłowego w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski”
 
Uzasadnienie  
1. Wnioskiem z dnia 21.07.2008r. Burmistrz Lubienia Kujawskiego zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na „budowie kanalizacji deszczowej na terenie parku przemysłowego                       w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski”
 
2. Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust.1 pkt.2 ustawy- Prawo ochrony środowiska – wymienione jest w § 3 ust.1 pkt 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań zawiązanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu              o oddziaływaniu na środowisko.
 
3. Zgodnie z art. 51 ust.3 ustawy Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię c do potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Starostwa Powiatowego we Włocławku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku
 
4. Organy te wydały postanowienia:
Starostwo Powiatowe – postanowieniem Ś 7633-68/08 z dnia  29.07.2008r. stwierdzające brak potrzeby wykonania raportu.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – postanowienie N.NZ- 42-11-15/2008 z dnia 22.08.2008r. stwierdzający brak potrzeby wykonania raportu.
 
Postanowienia te stały się ostateczne odpowiednio:
Postanowienie Starosty z dnia 29.07.2008r.
Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 20.08.2008r.  
 
 
Cechy przedsięwzięcia nie wykazują, aby konieczne było sporządzenie raportu                         o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
Ponieważ stron w prowadzonym postępowaniu jest więcej niż 20, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, postanowienie uważa się za doręczone po 14 dniach od daty publicznego ogłoszenia niniejszego postanowienia.
  Pouczenie  
 
Na podstawie art. 141 Kpa oraz art.  51 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
Starostwo Powiatowe we Włocławku
PPIS we Włocławku
A/a

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (27 sierpnia 2008)
Opublikował: Wojciech Szymański (27 sierpnia 2008, 14:07:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 897