Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzenia raportu nr OŚB-7624-3 /P/2008

                                                                             Lubień Kujawski dn, 25.08.2008
OŚB-7624-3 /P/2008    

Postanowienie
w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko


 
Na podstawie art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) art. 51 ust.2 (ewentualnie dla przedsięwzięć z grupy III, ust.2a)ustawy z dnia 27 kwietnia 2001roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 ze zm.) kierując się kryteriami, o których mowa w art.51 ust.8 pkt.2 ustawy- Prawo ochrony środowiska, określonymi w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) oraz biorąc pod uwagę opinie odpowiednich organów:
 
Starostwo Powiatowe we Włocławku – postanowieniem Ś 7633-70/08  z dnia 04.08.2008.   
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku- postanowieniem  N.NZ-42-11-16/2008  z dnia 20.08.2008r.      
 
 
                        Postanawiam
 
 
Nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „budowie dróg gminnych, dojazdowych oraz parkingów na terenie inwestycyjnym w miejscowości Kaliska oraz rozbudowie istniejącego parkingu                 w miejscowości Narty gm. Lubień Kujawski”
 
                        Uzasadnienie
 
1. Wnioskiem z dnia 21.07.2008r. Burmistrz Lubienia Kujawskiego zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na „budowie dróg gminnych, dojazdowych oraz parkingów na terenie inwestycyjnym w miejscowości Kaliska oraz rozbudowie istniejącego parkingu                              w miejscowości Narty gm. Lubień Kujawski”
 
2. Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust.1 pkt.2 ustawy- Prawo ochrony środowiska – wymienione jest w § 3 ust.1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań zawiązanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu                o oddziaływaniu na środowisko.
 
3. Zgodnie z art. 51 ust.3 ustawy Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię c do potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Starostwa Powiatowego we Włocławku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku
 
4. Organy te wydały postanowienia:
Starostwo Powiatowe – postanowieniem Ś 7633-70/08 z dnia  04.08.2008r. stwierdzające brak potrzeby wykonania raportu.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – postanowieniem N.NZ – 42- 11- 16/2008                                    z dnia 20.08.2008r. stwierdzający brak potrzeby wykonania raportu.
 
Postanowienia te stały się ostateczne odpowiednio:
Postanowienie Starosty Ś 7633-70/08 z dnia 04.08.2008r.
Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego N.NZ – 42-11-16/2008           z dnia 20.08.2008r.  
 
 
Cechy przedsięwzięcia nie wykazują, aby konieczne było sporządzenie raportu                             o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
Ponieważ stron w prowadzonym postępowaniu jest więcej niż 20, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, postanowienie uważa się za doręczone po 14 dniach od daty publicznego ogłoszenia niniejszego postanowienia.
  Pouczenie  
 
Na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 141 Kpa  na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
Starostwo Powiatowe we Włocławku
PPIS
A/a

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (26 sierpnia 2008)
Opublikował: Wojciech Szymański (26 sierpnia 2008, 08:18:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 926