Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzenia raportu nr OŚB-7624- 2 /P/2008

                                                                              Lubień Kujawski dn,19.08.2008r
OŚB-7624- 2 /P/2008    

 Postanowienie
 w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko
 


Na podstawie art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 51 ust.2 (ewentualnie dla przedsięwzięć  z grupy III, ust.2a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 ze zm.), kierując się kryteriami, o których mowa w art.51 ust.8 pkt.2 ustawy Prawo ochrony środowiska, określonymi w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r.             w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz 2573 ze zm.) oraz biorąc pod uwagę opinie odpowiednich organów:
 
Starostwo Powiatowe we Włocławku – postanowieniem Ś 7633-67/08  z dnia 29.07.2008.   
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku- postanowieniem N.NZ – 42-11-13/2008  z dnia 13.08.2008r    
 
 
                        Postanawiam
 
 
Nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „budowie ujęcia wód podziemnych  (studni głębinowej)            w miejscowości Kaliska wraz ze Stacją Uzdatniania Wody i siecią wodociągową na terenie parku przemysłowego w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski”
 
                        Uzasadnienie
 
1. Wnioskiem z dnia 21.07.2008r.   Burmistrz Lubienia Kujawskiego zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na: „budowie ujęcia wód podziemnych  (studni głębinowej) w miejscowości Kaliska wraz ze Stacją Uzdatniania Wody i siecią wodociągową na terenie parku przemysłowego w miejscowości Kaliska, gm. Lubień Kujawski.”
 
2. Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust.1 pkt.2 ustawy- Prawo ochrony środowiska – wymienione jest w § 3 ust.1 pkt 63 i 65 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań zawiązanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu               o oddziaływaniu na środowisko.
 
3. Zgodnie z art. 51 ust.3 ustawy Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię co do potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Starostwa Powiatowego we Włocławku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku
 
4. Organy te wydały postanowienia:
Starostwo Powiatowe – postanowieniem Ś 7633-67/08 z dnia  29.07.2008r. stwierdzające brak potrzeby wykonania raportu.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – postanowienie N.NZ-42-11-13/2008 z dnia 13.08.2008r. stwierdzający brak potrzeby wykonania raportu.
 
Postanowienia te stały się ostateczne odpowiednio:
Postanowienie Starosty z dnia 29.07.2008r.
Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 13.08.2008r.   
 
 
Cechy przedsięwzięcia nie wykazują, aby konieczne było sporządzenie raportu                               o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
  Pouczenie  
 
Na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
A/a
 
Do wiadomości:
1.Starostwo Powiatowe we Włocławku
2.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (20 sierpnia 2008)
Opublikował: Wojciech Szymański (20 sierpnia 2008, 14:58:05)

Ostatnia zmiana: Wojciech Szymański (26 sierpnia 2008, 08:24:19)
Zmieniono: Poprawienie tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1193