Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15.09.2021 r.o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

INW.6220.26.2021                                

Lubień Kujawski 15.09.2021 r.
OBWIESZCZENIE 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
 
 
     Burmistrza Lubienia Kujawskiego działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 oraz art. 49 ustawy 
z dnia  14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.).
Zawiadamia
  że na wniosek Pana Daniela Wilińskiego zam. Czaple Nowe 28, 87-840 Lubień Kujawski zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.;  „Budowie budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla obsady zwierząt 1996 sztuk tucznika (279,44 DJP)”.
Działka na której zlokalizowana jest inwestycja
Obręb Czaple Nowe: dz. nr 58/2
Inwestorem przedsięwzięcia jest Daniel Wiliński, Czaple Nowe 28, 87-840 Lubień Kujawki

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi. 

Inwestycja ta, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735) wszystkie strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału  w każdym jego stadium.

 Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni we Włocławku o uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia i wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, zgodnie z art. 35 § 3 k.p.a. sprawa zostanie załatwiona w terminie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu. 
 
W świetle art. 33 k.p.a. strona może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba
fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych; pełnomocnik doręcza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do akt.
 
Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny
.
Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie  z art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku   i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn.zm.) stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 74 ust. 3f w sytuacji gdy jest nieuregulowany lub nieujawniony stan prawny nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania oraz wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.

Do zawiadomień o decyzjach i innych czynnościach organu osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w pobliżu miejsca realizacji inwestycji tj. na tablicach ogłoszeń w Sołectwie Czaple Nowe.

 Jednocześnie informuję, że z dokumentacją sprawy można się zapoznać w  Referacie Inwestycyjnym, Urzędu Gminy Lubień Kujawski – I piętro, pokój nr 18, w godzinach urzędowania, tj.: poniedziałek, środa, czwartek: 7:30-15:30, wtorek: 7:30-16:00, piątek: 7:30-15:00. 

                                                     Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                Marek Wiliński 

metryczka


Wytworzył: Monika Piwińska (16 września 2021)
Opublikował: Monika Piwińska (16 września 2021, 09:54:33)
Podmiot udostępniający: Inwestycje

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 32