Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 02.09.2021 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


 
Lubień Kujawski, dnia 02.09.2021r.
 
INW.6220.7.2021
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o zebranych dowodach i materiałach

 
Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735).
 
Zawiadamiam
 
o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na  Pana Michała Kamila Witych reprezentującego WMC PV Sp. z o.o. ul. Dowborczyków nr 25 lok. 104, 90-019 Łódź dla przedsięwzięcia polegającego na.;    „Budowie farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 2,68 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na działce nr ewid. 145/1 w obrębie Kaliska, gmina Lubień Kujawski”.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29 pok. Nr 18 w godzinach pracy Urzędu.
    Po upływie siedmiodniowego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie i rozstrzygająca sprawę co do jej istoty.
       Jednocześnie informuję, że możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem stron i nie jest obowiązkowe.
        Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w miejscu planowanej inwestycji - tablicy informacyjnej w Sołectwach Kaliska oraz Kobyla Łąka
        Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia,
w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
                                                  Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                           Marek Wiliński 
 
 

metryczka


Wytworzył: Monika Piwińska (2 września 2021)
Opublikował: Monika Piwińska (2 września 2021, 14:52:25)
Podmiot udostępniający: Inwestycje

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 54