Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy-budowa budynku rekreacji indywidualnej na dz. nr ewid. 73/11 obręb Wiktorowo


 
                                                                       Lubień Kujawski dn. 23.08.2021 r.
INW.6730.32.2021                
 
Obwieszczenie
Zgodnie art. 49 a, art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021, poz.735),
 
zawiadamiam
 
o wydaniu w dniu 23.08.2021 r. decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na  budowie wolnostojącego budynku rekreacji indywidualnej oraz wolnostojącego budynku gospodarczego wraz z przyłączami infrastruktury technicznej na terenie działki oznaczonej numerem 73/11, położonej w obrębie ewidencyjnym Wiktorowo, gmina Lubień Kujawski, realizowanej na wniosek Pana Tomasza Staniaka.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 8:00 do 15:00.
 
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie, o której mowa w art. 49 § 1, jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron.
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Wiktorowo.
Zgodnie z art. 49 b wyżej cytowanej ustawy odpis decyzji, która podlega zaskarżeniu organ udostępnia  na wniosek strony, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (23 sierpnia 2021)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (25 sierpnia 2021, 10:41:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 26