Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 06.08.2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Lubień Kujawski dnia 06.08.2021r.
INW.6220.14.2021
Obwieszczenie
 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 
Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn.zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735)
zawiadamiam
o wydaniu w dniu 06.08.2021 r. decyzji znak INW.6220.14.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia z wniosku Pani Marty Kaczmarek pełnomocnika spółki ŁÓDZKI ELEKTROWNIE SŁONECZXNE Sp. z o.o. dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej (EPV BŁĘDOWO) o łącznej mocy do 2 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 69 obręb Błędowo, gmina Lubień Kujawski”.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w  Referacie Inwestycyjnym – I piętro, pokój nr 18, w godzinach urzędowania, tj.: poniedziałek, środa, czwartek: 7:30-15:30, wtorek: 7:30-16:00, piątek: 7:30-15:00. Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie
w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w pobliżu miejsca realizacji inwestycji tj. na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Błędowo.

                                              Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                          Marek Wiliński 

metryczka


Wytworzył: Monika Piwińska (6 sierpnia 2021)
Opublikował: Monika Piwińska (6 sierpnia 2021, 13:14:50)
Podmiot udostępniający: Inwestycje

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 43