Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 29.07.2021 r. o zebranych dowodach i materiałach


 
Lubień Kujawski, dnia 29.07.2021r.
 
INW.6220.18.2021
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o zebranych dowodach i materiałach

 
Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735).
 
Zawiadamiam
 
o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na  wniosek Gminy Lubień Kujawski z dnia 11.06.2021 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa dróg gminnych: nr 191428C Narty – Czaple Nowe od km 0+000 do km 0+664 oraz Czaple Wieś – Świerna od km 3+133 do km 5+168, drogi gminnej Czaple Nowe – Czaple Wieś od km 0+000 do km 1+850, nr 191481C Czaple – Czaple Wieś  od km 0+859 do km 1+461” .
W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29 pok. Nr 18 w godzinach pracy Urzędu.
Po upływie siedmiodniowego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie i rozstrzygająca sprawę co do jej istoty.
Jednocześnie informuję, że możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem stron i nie jest obowiązkowe.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w miejscu planowanej inwestycji - tablicy informacyjnej w Sołectwie Narty, Sołectwie Czaple - Czaple Wieś, Czaple Nowe, Sołectwo Świerna, gm. Lubień Kujawski.
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia,
w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                  Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                             Marek Wiliński 
 
 

metryczka


Wytworzył: Monika Piwińska (29 lipca 2021)
Opublikował: Monika Piwińska (29 lipca 2021, 11:35:47)
Podmiot udostępniający: Inwestycje

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 45