Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego- rozbudowa budynku gospodarczo-garazowego wraz z dobudową wiaty w m. Kłóbka dz. 162


                                                                       Lubień Kujawski dn. 27.07.2021 r.
INW.6733.4.2021                  
 
Obwieszczenie


Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021, poz. 741) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021, poz.735),
 
zawiadamiam
 
o wydaniu w dniu 27.07.2021 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak INW.6733.4.2021 na wniosek Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku z siedziba przy ul. Słowackiego 1 a, 87 - 800 Włocławek, dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku gospodarczo – garażowego wraz z dobudową wiaty na terenie Kujawsko – Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce na działce oznaczonej nr 162, położonej w obrębie ewidencyjnym Kłóbka, gmina Lubień Kujawski.
 
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 8:00 do 15:00.
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy pizp.).
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Kłóbka.
 
Zgodnie z art. 49 b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (27 lipca 2021)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (28 lipca 2021, 14:50:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 33