Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 21.07.2021 nr. w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o wystąpieniu do organów opiniujących


Lubień Kujawski, dnia 21.07.2021 r.
INW.6220.23.2021
OBWIESZCZENIE
ZAWIADOMIENIE
 
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
     Burmistrza Lubienia Kujawskiego działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 oraz art. 49 ustawy 
z dnia  14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.).
Zawiadamia
  że na wniosek Pani Sylwii Czechowskiej pełnomocnika Powiatu Włocławskiego ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.;  „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz-Kłóbka-Chodecz- etap II”
Działki na których zlokalizowana jest inwestycja
Obręb Modlibórz, gm. Lubień Kujawski: dz. nr 17
Obręb Kłóbka, gm. Lubień Kujawski: dz. nr 154, 158/3, 159, 53/14, 55/1
Obręb Błędowo, gm. Lubień Kujawski : dz. nr 33
Obręb Rzeżewo, gm. Lubień Kujawski: dz. nr 163
Obręb Rzeżewo Morzyce, gm. Lubień Kujawski: dz. nr 8
Obręb Sobiczewy, gm. Chodecz: dz. nr 75/2, 140
Obręb Chodeczek, gm. Chodecz: dz. nr 236
 Inwestorem przedsięwzięcia jest Powiat Włocławski, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek
 Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi. 
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) wszystkie strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału  w każdym jego stadium.
 Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni we Włocławku o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 Zgodnie z art. 64 ust.1 pkt 1, 2 i 4 ustawy  z dnia 3 października  2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, stwierdza się  po zasięgnięciu opinii ww. Organów
Zgodnie z art.75 ust.4 ustawy ooś, w przypadku przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednej gminy, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego dla pozostałego terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wszystkich wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
 Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeks postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidywanych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy albo przyczyn niezależnych od organu.
  Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
 Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie  z art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku   i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Zgodnie z art. 74 ust. 3f w sytuacji gdy jest nieuregulowany lub nieujawniony stan prawny nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania oraz wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach. Do zawiadomień o decyzjach i innych czynnościach organu osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronach internetowych BIP, tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, Urzędzie Miasta i Gminy w Chodczu oraz w pobliżu miejsca realizacji inwestycji tj. na tablicach ogłoszeń w Sołectwach , Rzeżewo Morzyce, Rzeżewo, Błędowo, Kłóbka, Modlibórz gm. Lubień Kujawski i Sołectwach Chodeczek, Sobiczewy, gm. Chodecz
 Jednocześnie informuję, że z dokumentacją sprawy można się zapoznać w  Referacie Inwestycyjnym, Urzędu Gminy Lubień Kujawski – I piętro, pokój nr 18, w godzinach urzędowania, tj.: poniedziałek, środa, czwartek: 7:30-15:30, wtorek: 7:30-16:00, piątek: 7:30-15:00.

                                              Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                         Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Monika Piwińska (21 lipca 2021)
Opublikował: Monika Piwińska (21 lipca 2021, 14:36:09)
Podmiot udostępniający: Inwestycje

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 53