Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydanie decyzji o warunkach zabudowy-budowa budynku rekreacji indywidualnej oraz budynku garażu na dz. nr ewid. 73/11 obręb Wiktorowo


Lubień Kujawski 21.07.2021 r.
INW.6730.32.2021
 
 
Obwieszczenie
o zebraniu materiału dowodowego


Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) zawiadamiam o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wolnostojącego budynku rekreacji indywidualnej oraz wolnostojącego budynku gospodarczego wraz z przyłączami infrastruktury technicznej na terenie działki oznaczonej numerem 73/11, położonej w obrębie ewidencyjnym Wiktorowo, gmina Lubień Kujawski, realizowanej na wniosek Pana Tomasza Staniaka.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29 pok. Nr 18 w godzinach pracy Urzędu.
Jednocześnie informuję, że możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem stron i nie jest obowiązkowe.
 Zgodnie z art. 49 a wyżej cytowanej ustawy organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie obwieszczenia, jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w miejscu planowanej inwestycji - tablicy informacyjna w miejscowości Wiktorowo.
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (21 lipca 2021)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (21 lipca 2021, 12:06:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 47