Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 19.07.2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Lubień Kujawski dnia 19.07.2021r.
INW.6220.18.2020
Obwieszczenie
 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Zgodnie art. 85 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn.zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735)
zawiadamiam
o wydaniu w dniu 19.07.2021 r. decyzji znak INW.6220.18.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia z wniosku Państwa  Natalii i Jacka Kalinowskich reprezentujących firmę ELEKTROWNIA SŁONECZNA POMERANIA 4 Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 58, 84-230 Rumia dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 28/1, 28/2, 29/1, 29/2 – obręb 0017 Kaliska w miejscowości Kaliska, Gmina Lubień Kujawski, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie.”
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim
w  Referacie Inwestycyjnym – I piętro, pokój nr 18, w godzinach urzędowania, tj.: poniedziałek, środa, czwartek: 7:30-15:30, wtorek: 7:30-16:00, piątek: 7:30-15:00.
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie
w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w pobliżu miejsca realizacji inwestycji tj. na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Kaliska.

                                               Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                           Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Monika Piwińska (20 lipca 2021)
Opublikował: Monika Piwińska (20 lipca 2021, 14:25:30)
Podmiot udostępniający: Inwestycje

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 43