Obwieszczenie o wydaniu opinii oraz o zebranych dowodach i materiałach w toku postępowania o wydanie decyzji celu publicznego-rozbudowa budynku gospodarczo-garażowego i dobudowa wiaty w m. Kłóbka dz. 162


Lubień Kujawski dn. 30.06.2021 r.
INW.6733.4.2021
           
 
 
OBWIESZCZENIE
 
      Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021, poz.741) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021, poz. 735) zawiadamiam o:
 
1) Wydanej opinii
  •   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku z dnia 22.06.2021 r. (wpływ 24.06.2021 r.)  znak N.NZ-42-11-24/21
2)wydanych postanowieniach
  • Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach z dnia 21.06.2021 r. (wpływ 24.06.2021r.) znak PZD.TO.456.84.2021;
  • Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura we Włocławku z dnia 22.06.2021 r. (wpływ 28.06.2021 r.) znak WUOZ.DW.WZN.5151.6.32.2021.KM
uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  inwestycji polegającej na rozbudowie budynku gospodarczo – garażowego wraz z dobudową wiaty na terenie Kujawsko – Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce na działce oznaczonej nr 162, położonej w obrębie ewidencyjnym Kłóbka, gmina Lubień Kujawski, w toku postępowania administracyjnego o wydanie ww. decyzji dla omawianego zadania, na wniosek Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej ul. Słowackiego 1 a, 87 - 800 Włocławek.
 
3)    zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem ww. decyzji.     

 
Z treścią wydanych opinii oraz postanowień strony mogą zapoznać się w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu. Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zażalenie na postanowienie uzgadniające przysługuje wyłącznie Inwestorowi.

Ponadto zgodnie z dyspozycją art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag,
w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29  w referacie Inwestycyjnym pok. nr 18 w godzinach pracy Urzędu.
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy ogłoszeń w sołectwie Kłóbka.
 
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (30 czerwca 2021)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (30 czerwca 2021, 12:10:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 21