Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa elektrowni fotowoltaicznej na dz. 69 obręb Błędowo.


 
Lubień Kujawski, dnia 23.06.2021r.
 
INW.6220.14.2021
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o zebranych dowodach i materiałach

 
Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735).
 
Zawiadamiam
 
o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na  wniosek Pani Marty Kaczmarek pełnomocnika spółki ŁÓDZKIE ELEKTROWNIE SŁONECZNE Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 24B, 98-200 Sieradz z dnia 21.04.2021 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej (EPV BŁĘDOWO) o łącznej mocy do 2 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 69 obręb Błędowo, gmina Lubień Kujawski”.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29 pok. Nr 18 w godzinach pracy Urzędu.

Po upływie siedmiodniowego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie i rozstrzygająca sprawę co do jej istoty.
Jednocześnie informuję, że możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem stron i nie jest obowiązkowe.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w miejscu planowanej inwestycji - tablicy informacyjnej w Sołectwie Błędowo.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.


                                             Burmistrz Lubienia Kujawskiego 

metryczka


Wytworzył: Monika Piwińska (23 czerwca 2021)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (24 czerwca 2021, 13:02:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 40