Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14.06.2021 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


OBWIESZCZENIE
o zebranych dowodach i materiałach
 
Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego   (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735)
 
Zawiadamiam
 
o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na  wniosek inwestora Państwa  Natalii i Jacka Kalinowskich reprezentujących firmę ELEKTROWNIA SŁONECZNA POMERANIA 4 Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 58, 84-230 Rumia z dnia 16.10.2020 r. (wpływ 02.11.2020 r.)  dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 28/1, 28/2, 29/1, 29/2 – obręb 0017 Kaliska w miejscowości Kaliska, Gmina Lubien Kujawski, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie.”
Informuję również, że w przedmiotowej sprawie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał postanowienie, w którym uzgodnił realizację przedsięwzięcia na podstawie raportu o oddziaływaniu na środowisko.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29 pok. Nr 18 w godzinach pracy Urzędu.
    Po upływie siedmiodniowego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie i rozstrzygająca sprawę co do jej istoty.
       Jednocześnie informuję, że możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem stron i nie jest obowiązkowe.
        Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w miejscu planowanej inwestycji - tablicy informacyjnej w Sołectwie Kaliska, gm. Lubień Kujawski.
        Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia,
w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                           Marek Wiliński 

metryczka


Wytworzył: Monika Piwińska (14 czerwca 2021)
Opublikował: Monika Piwińska (14 czerwca 2021, 14:18:09)
Podmiot udostępniający: Inwestycje

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 41