Postanowienie w sprawie potrzeby sporządzenia raportu

                                                                                Lubień Kujawski 12.02.2008 r.
           
OŚB-1/2008
 
 
                                                  Postanowienie
                           w sprawie potrzeby sporządzenia raportu
                         o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 
            Na postawie art. 51 ust. 2 (ewentualnie, dla przedsięwzięć z III grupy: ust 2a) ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), kierując się kryteriami, o kryteriami których mowa w art. 51 ust. 8 pkt 2 ustawy – prawo ochrony środowiska, określonymi w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) oraz biorąc pod uwagę opinie odpowiednich organów:
 
            Starostwo Powiatowe we Włocławku – postanowieniem OŚB-7633-6/08 z dnia 16.01.2008 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku – postanowienie      z dnia 22.01.2008 r., sygn. N.NZ-42-11-1/2008
 
Postanawiam
 
Nie nakładać obowiązku sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie przewodu wodociągowego wody surowej              z miejscowości Kaliska do SUW w miejscowości Narty na terenie działek 232/13, 92. 98, 110/2, 114/2, 182(167/1), 115, 140, 1, 2, 3/10, 3/11, 139/1, obudowie studni głębinowej.
 
Uzasadnienie
 
1. Wnioskiem z dnia 10.01.2008 r. Burmistrz Lubienia Kujawskiego zwrócił się o wydanie opinii, co do konieczności sporządzenia raportu do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie przewodu wodociągowego wody surowej                    z miejscowości Kaliska do SUW w miejscowości Narty na terenie działek 232/13, 92. 98, 110/2, 114/2, 182(167/1), 115, 140, 1, 2, 3/10, 3/11, 139/1, obudowie studni głębinowej.
 
2. Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska – wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko.
 
3. Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy – Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię, co do potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz zakresu ewentualnego raportu Starostwa Powiatowego we Włocławku oraz Powiatowym Państwowym Inspektorem Sanitarnym we Włocławku.
 
4. Organy te wydały postanowienia:
Starostwo Powiatowe – postanowieniem OŚB-7633-/08 z dnia 16.01.2008 r. stwierdzające brak potrzeby wykonania raportu.
PPIS – postanowieniem z dnia 22.02.2008 r. N.NZ-42-11-1/2008 stwierdzający brak potrzeby wykonania raportu.
Postanowienia te stały się ostateczne odpowiednio; postanowienie Starosty dnia 17.01.208 r.
 
5. Cechy przedsięwzięcia:
-jego rodzaj i charakterystyka wg załącznika nr 1 do postanowienia
 
 
Cechy przedsięwzięcia nie wskazują, aby konieczne było sporządzenie raportu                         o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
Pouczenie
 
            Na podstawie art. 51 ust. 5 Ustawy Prawo ochrony środowiska na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.
 
 
 
 
Otrzymują:
a/a
Do wiadomości:
-Starostwo Powiatowe
we Włocławku
-PPIS we Włocławku
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1
 
1.      Charakterystyka przedsięwzięcia
1.1  Lokalizacja
Projektowana inwestycja znajduje się na obszarze luźnej i rozproszonej zabodowy gospodarczej w miejscowości Kaliska i Narty.
1.2  Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem jest budowa zewnętrznej sieci wodociągowej do przesyłu wody surowej             z miejscowości Kaliska do miejscowości Narty, gm. Lubień Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie.
 
2.      Koncepcja rozwiązania technicznego
Rozwiązanie projektowe lokalizacji przewodu wodociągowego nawiązuje do istniejących dróg gminnych oraz dostępności terenu, jaką uzyskał inwestor w ramach uzgodnień.
 
3.      Konstrukcja przewodu wodociągowego
Projektowany przewód wodociągowy wykonać z rur ciśnieniowych PCW – typu 125 na ciśnienie nominalne 1,0 Mpa do przesyłania wody pitnej i na potrzeby gospodarcze wg wymogów i atestów P.Z.H.
Uszczelnienie złącz kielichowych wykonać za pomocą uszczelek gumowych.
Węzły zaprojektowane na przewodzie wodociągowych montować należy z kształtek żeliwnych ciśnieniowych kołnierzowych.
 
4.      Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonane będą mechanicznie.
Wykopy szerokoprzestrzenne skarpowane.
 
5.      Uwarunkowania dotyczące ochrony środowiska:
W/w zamierzenie inwestycyjne nie stanowi żadnych zagrożeń dla wód podziemnych. Najbliższe akweny wodne znajdują się w odległości około 3 km od planowanej inwestycji.
Przewidywane zamierzenie inwestycyjne nie będzie negatywnie oddziaływać na wody powierzchniowe.
Faunę i florę rejonu lokalizacji inwestycji stanowią gatunki związane przede wszystkim          z siedzibami ludzi „uprawami rolniczymi”. Nie stanowią one unikalnych i cenionych żywych form zasobów przyrody.
Środowisko przyrodniczo-glebowe stanową pola uprawne klasy IV i V oraz nieużytki.
Dla zamierzenia inwestycyjnego / budowy przewodu wodociągowego do przesyłania wody pitnej / nie występują obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
Dla przedmiotowej inwestycji przy realizacji zastosowane będą dostępne i znane rozwiązania techniczne, rozwiązania technologiczne i organizacyjne przyjazne środowisku.
Inwestycja nie spowoduje pogorszenia jakości środowiska.
 

metryczka


Wytworzył: Jerzy Olczak (11 marca 2008)
Opublikował: Wojciech Szymański (11 marca 2008, 14:00:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1013