Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa sieci gazowej w m. Lubień Kujawski


 
                                                                       Lubień Kujawski dn. 07.06.2021 r.
INW.6733.3.2021                  
 
Obwieszczenie

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021, poz. 741) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021, poz.735),
 
zawiadamiam
 
o wydaniu w dniu 07.06.2021 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak INW.6733.3.2021 na wniosek firmy NOVATEK Green Energy Sp. z o. o z siedzibą ul. Lubomirskiego 20, 31-509 Kraków, w imieniu której na podstawie udzielonego pełnomocnictwa występuje pan Andrzej Bieniecki reprezentujący firmę "IZOL" Sp. z o. o z siedzibą ul. Łęgska 51b, 87-800 Włocławek, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą w ulicy Leśnej, Lipowej, Bukowej, Pogodnej, 11 Listopada, Szkolnej, Wojska Polskiego, Przejazd, 1 Maja, Jana Pawła II, Żeromskiego oraz zmianie sposobu użytkowania dwóch istniejących przyłączy gazowych średniego ciśnienia (ich części) na sieć gazową średniego ciśnienia na terenie działek oznaczonych numerami: 323/1, 372, 375/7, 376/14, 376/15, 377/10, 377/11, 398, 400/8 (część działki nie objęta mpzp), 406, 426/2, 434, 437, 458, 562/17, 562/18, 562/38, 562/71 i 667, położonych w obrębie ewidencyjnym Miasta Lubień Kujawski, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowościach Lubień Kujawski, Narty i Kaliska, gmina Lubień Kujawski – ETAP II”.
 
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 8:00 do 15:00.
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy pizp.).
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Lubień Kujawski.
 
Zgodnie z art. 15zzzzzn pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.), organ administracji publicznej może zapewnić stronie udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów stanowiących akta sprawy również za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze danych kontaktowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub inny adres elektroniczny wskazany przez stronę.
 

                              Burmistrz Lubienia Kujawskiego

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (7 czerwca 2021)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (10 czerwca 2021, 14:10:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 35