Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji celu publicznego-budowa sieci gazowej w m. Miasto Lubień Kujawski


                                               Lubień Kujawski dn. 10.05.2021 r.
INW.6733.3.2021
           
 
 
OBWIESZCZENIE
 
      Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021, poz.741) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021, poz. 735) zawiadamiam o:
 
1)   wydanych postanowieniach
  • Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach z dnia 23.04.2021 r. (wpływ 26.04.2021r.) znak PZD.TO.456.52.2021;
  •   Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura we Włocławku z dnia 5.05.2021 r. (wpływ 10.05.2021 r.) znak WUOZ.DW.WZN.5151.6.26.2021.KM
uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  inwestycji polegającej na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą w ulicy Leśnej, Lipowej, Bukowej, Pogodnej, 11 Listopada, Szkolnej, Wojska Polskiego, Przejazd, 1 Maja, Jana Pawła II, Żeromskiego oraz zmianie sposobu użytkowania dwóch istniejących przyłączy gazowych średniego ciśnienia (ich części) na sieć gazową średniego ciśnienia na terenie działek oznaczonych numerami: 323/1, 372, 375/7, 376/14, 376/15, 377/10, 377/11, 398, 400/8 (część działki nie objęta mpzp), 406, 426/2, 434, 437, 458, 562/17, 562/18, 562/38, 562/71 i 667, położonych w obrębie ewidencyjnym Miasta Lubień Kujawski, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowościach Lubień Kujawski, Narty i Kaliska, gmina Lubień Kujawski – ETAP II”, w toku postępowania administracyjnego o wydanie ww. decyzji dla omawianego zadania, na wniosek firmy NOVATEK Green Energy Sp. z o. o z siedzibą ul. Lubomirskiego 20, 31-509 Kraków, w imieniu której na podstawie udzielonego pełnomocnictwa występuje pan Andrzej Bieniecki
2)  zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem ww. decyzji.     

 
Z treścią postanowień strony mogą zapoznać się w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu. Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zażalenie na postanowienie uzgadniające przysługuje wyłącznie Inwestorowi.
Starosta Włocławski uzgodnił projekt przedmiotowej decyzji poprzez milczącą zgodę zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ponadto zgodnie z dyspozycją art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29  w referacie Inwestycyjnym pok. nr 18 w godzinach pracy Urzędu.
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy ogłoszeń w sołectwie Lubień Kujawski.                                                 Burmistrz Lubienia Kujawskiego
 
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (10 maja 2021)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (11 maja 2021, 12:05:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 26