Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 27.04.2021 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji

 
Lubień Kujawski, dnia 27.04.2021r.
 
INW.6220.5.2021
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o zebranych dowodach i materiałach
 
Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
 
Zawiadamiam
 
o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na  wniosek Gminy Lubień Kujawski z dnia 04.03.2021 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bagno”.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29 pok. Nr 18 w godzinach pracy Urzędu.
    Po upływie siedmiodniowego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie i rozstrzygająca sprawę co do jej istoty.
       Jednocześnie informuję, że możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem stron i nie jest obowiązkowe.
        Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w miejscu planowanej inwestycji - tablicy informacyjnej w Sołectwie Bagno , Gagowy Nowe, Krzewie II GM. Lubień Kujawski.
        Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński

metryczka


Wytworzył: Monika Piwińska (27 kwietnia 2021)
Opublikował: Monika Piwińska (27 kwietnia 2021, 14:55:39)
Podmiot udostępniający: Inwestycje

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 43