Obwieszczenie o wszczęciu postępowania -budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą w Lubieniu Kujawskim.INW.6733.3.2021                            Lubień Kujawski dn. 24.03.2021 r.
 
 
 
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania


Zgodnie z art. 61 § 4 w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020, poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 04 marca 2021 r. złożony przez firmę Novatek Green Energy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lubomirskiego 20, 31-509 Kraków, w imieniu której na podstawie udzielonego pełnomocnictwa występuje pan Andrzej Bieniecki reprezentujący firmę "IZOL" Sp. z o. o z siedzibą ul. Łęgska 51b, 87-800 Włocławek zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą w ulicy Leśnej, Lipowej, Bukowej, Pogodnej, 11 Listopada, Szkolnej, Wojska Polskiego, Przejazd, 1 Maja, Jana Pawła II, Żeromskiego w miejscowości Lubień Kujawski oraz zmianie sposobu użytkowania dwóch istniejących przyłączy gazowych średniego ciśnienia (ich części) na sieć gazową średniego ciśnienia realizowanego na terenie działek o nr ewid. 323/1, 372, 375/7, 376/14, 376/15, 377/10, 377/11, 398, 400/8, 406, 426/2, 434, 437, 458, 562/17, 562/18, 562/38, 562/71, 667 w obrębie Miasto Lubień Kujawski, gm. Lubień Kujawski w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Lubień Kujawski, Narty i Kaliska-etap II”
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Referacie Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18.
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablica informacyjna w sołectwie Lubień Kujawski.
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Zgodnie z art. 15zzzzzn pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.), organ administracji publicznej może zapewnić stronie udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów stanowiących akta sprawy również za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze danych kontaktowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub inny adres elektroniczny wskazany przez stronę.

 
                                         Burmistrz Lubienia Kujawskiego

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (24 marca 2021)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (24 marca 2021, 12:31:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 28