Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach-cel publiczny w m. Czaple Wieś


 
                                                                       Lubień Kujawski dn. 12.03.2021 r.
INW.6733.2.2021                  
 
 
 
Obwieszczenie
o zebranych dowodach i materiałach

 
Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020, poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2020, poz. 256 z późn. zm.),

zawiadamiam

o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128, 87 – 100 Toruń, w imieniu której występuje pełnomocnik pan Paweł Ziółkowski dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowie linii kablowej średniego napięcia SN-15kV, budowie linii kablowej niskiego napięcia nn – 0,4kV wymianie słupa linii napowietrznej średniego napięcia SN-15kV, wymianie słupów linii napowietrznej niskiego napięcia nn-0,4kV, demontażu odcinka linii napowietrznej niskiego napięcia nn-0,4kV na terenie działek oznaczonych numerami: 77, 78/1, 78/2, 86, położonych w obrębie ewidencyjnym Czaple Wieś, gmina Lubień Kujawski.
Starosta Włocławski oraz PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku uzgodnili poprzez milczącą zgodę projekt niniejszej decyzji, zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29 pok. Nr 18
w godzinach pracy Urzędu.
Po upływie siedmiodniowego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie i rozstrzygająca sprawę co do jej istoty.
Jednocześnie informuję, że możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem stron i nie jest obowiązkowe.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w miejscu planowanej inwestycji - tablicy informacyjna w miejscowości Czaple.
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (12 marca 2021)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (12 marca 2021, 12:13:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 32