Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 10.02.2021 r. o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Lubień Kujawski, dnia 10.02.2021 r.
INW.6220.18.2020
Obwieszczenie
Na podstawie art. 9, 10 § 1  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247)

Burmistrz Miasta Lubień Kujawski zawiadamia Strony postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek Państwa Natalii i Jacka Kalinowskich reprezentujących firmę ELEKTROWNIA SŁONECZNA POMERANIA 4 Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 58, 84-230 Rumia że w dniu 10.02.2021r. zostało wydane postanowienie - znak: INW.6220.18.2020, stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid 28/1, 28/2, 29/1, 29/2, obręb 0017 Kaliska w miejscowości Kaliska, gmina Lubień Kujawski, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie” 
Przed wydaniem ww. postanowienia uzyskano:
-   opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko,
-   opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy stwierdzającą potrzebę przeprowadzenia ww. oceny,
-   opinię Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku  PGW Wody Polskie, stwierdzającą, że inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Z postanowieniem, o którym mowa powyżej oraz pozostałą dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w tym ww. opiniami zainteresowane Strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29 pok. Nr 18 w godzinach pracy Urzędu.  Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.
Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom postępowania zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Zgodnie
z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w miejscu planowanej inwestycji - tablicy informacyjnej w Sołectwie Kaliska

metryczka


Wytworzył: Monika Piwińska (10 lutego 2021)
Opublikował: Monika Piwińska (10 lutego 2021, 13:45:49)
Podmiot udostępniający: Inwestycje

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 52