Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego- budowa linii kablowej sn i nn w obr. Czaple Wieś na dz. 77, 78/1, 78/2, 86

INW.6733.2.2021                          Lubień Kujawski dn. 22.01.2021 r.
 
 


Obwieszczenie 
o wszczęciu postępowania 
 
Zgodnie z art. 61 § 4 w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2020, poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 20 stycznia 2021 r. złożony przez spółkę Energa Operator Oddział w Toruniu z siedzibą przy ul. Generała Bema 128, reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Pawła Ziółkowskiego (adres w aktach sprawy) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii energetycznej kablowej średniego napięcia SN-15 kV i niskiego napięcia nn-0,4 kV, napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, wymianie słupa linii napowietrznej średniego napięcia SN-15 kV, wymianie słupów linii napowietrznej niskiego napięcia nn-0,4 kV, demontażu odcinka linii napowietrznej niskiego napicia  nn-0,4 kV realizowanego na terenie działek o nr ewid. 77, 78/1, 78/2, 86 w obrębie Czaple Wieś, gm. Lubień Kujawski. 
  
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Referacie Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18. 
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – tablica informacyjna w sołectwie Czaple. 
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
Zgodnie z art. 15zzzzzn pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.), organ administracji publicznej może zapewnić stronie udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów stanowiących akta sprawy również za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze danych kontaktowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub inny adres elektroniczny wskazany przez stronę. 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (22 stycznia 2021)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (27 stycznia 2021, 11:18:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 40