Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15.014.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia.

Lubień Kujawski, dnia 15.01.2021 r. 
INW.6220.1.2021
OBWIESZCZENIE 
ZAWIADOMIENIE 
  
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 
 
 
     Burmistrza Lubienia Kujawskiego działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 oraz art. 49 ustawy  
z dnia  14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm. ) w związku z art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko  ( Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm. ) 
Zawiadamia 
  że na wniosek Gminy Lubień Kujawski zostało wszczęte postępowanie administracyjne 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.;  „Przebudowa drogi gminnej nr 191478C w miejscowości Stępka”. 
Działki na których zlokalizowana jest inwestycja 
Obręb 0033 Stępka: dz. nr 38/1 
Obręb 0012 Gagowy Wieś: dz. nr 59, 61 
 Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Lubień Kujawski 
 Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.  
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm. ) wszystkie strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału  w każdym jego stadium. 
 Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni we Włocławku o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
 Zgodnie z art. 64 ust.1 pkt 1, 2 i 4 ustawy  z dnia 3 października  2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, stwierdza się  po zasięgnięciu opinii ww. Organów 
  Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych. 
 Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeks postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidywanych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy albo przyczyn niezależnych od organu. 
  Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 
 Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie  z art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku   i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm. ) stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. 
Zgodnie z art. 74 ust. 3f w sytuacji gdy jest nieuregulowany lub nieujawniony stan prawny nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do zawiadomień o decyzjach i innych czynnościach organu osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w pobliżu miejsca realizacji inwestycji tj. na tablicach ogłoszeń w Sołectwie Stępka, Gagowy Wieś. 
 Jednocześnie informuję, że z dokumentacją sprawy można się zapoznać w  Referacie Inwestycyjnym, Urzędu Gminy Lubień Kujawski – I piętro, pokój nr 18, w godzinach urzędowania, tj.: poniedziałek, środa, czwartek: 7:30-15:30, wtorek: 7:30-16:00, piątek: 7:30-15:00.  
 

metryczka


Wytworzył: Monika Piwińska (15 stycznia 2021)
Opublikował: Monika Piwińska (15 stycznia 2021, 14:15:24)
Podmiot udostępniający: Inwestycje

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 63