Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 13.11.2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Lubień Kujawski, dnia 13.11. 2020 r. 
INW.6220.18.2020
 
 
 
 
Obwieszczenie 
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia 
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) dalej Kpa, w związku z art. 73 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) dalej ustawa ooś, 
zawiadamiam 
o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora Państwa  Natalii i Jacka Kalinowskich reprezentujących firmę ELEKTROWNIA SŁONECZNA POMERANIA 4 Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 58, 84-230 Rumia z dnia 16.10.2020 r. (wpływ 02.11.2020 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 28/1, 28/2, 29/1, 29/2 – obręb 0017 Kaliska w miejscowości Kaliska, Gmina Lubien Kujawski, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie.” 
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1839) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, planowane przedsięwzięcia zaliczane jest do  inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
Jednocześnie zawiadamiam, że stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy ooś, wystąpiłem o wydanie opinii  w sprawie potrzeby przeprowadzenia oddziaływania na środowisko oraz zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni we Włocławku. 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać stosowne wnioski i uwagi w Referacie Inwestycyjnym, Urzędu Gminy Lubień Kujawski – I piętro, pokój nr 18, w godzinach urzędowania, tj.: poniedziałek, środa, czwartek: 7:30-15:30, wtorek: 7:30-16:00, piątek: 7:30-15:00. 
Zgodnie z art. 74 ust. 3f ww. ustawy w sytuacji gdy jest nieuregulowany lub nieujawniony stan prawny nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do zawiadomień o decyzjach i innych czynnościach organu osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. 
 Ponieważ liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w pobliżu miejsca realizacji inwestycji tj. na tablicach ogłoszeń w Sołectwie Kaliska.

metryczka


Wytworzył: Monika Piwińska (17 listopada 2020)
Opublikował: Monika Piwińska (17 listopada 2020, 11:30:14)
Podmiot udostępniający: Inwestycje

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 114