Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniających oraz o zebranych dowodach w toku procedury o wydanie decyzji celu publicznego- budowie dwóch linii kablowych średniego napięcia SN-15kV Kaliska Krzewie II

 
                                                                       Lubień Kujawski dn. 16.10.2020 r. 
INW.6733.5.2020
           
 
  
OBWIESZCZENIE
 
 
      Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020, poz. 293 ze zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256 ze zm.) zawiadamiam o: 
 
1)  wydanych postanowieniach
  •  Starosty Włocławskiego dnia 28.09.2020 r. sygnatura ROL.6123.801.2020.AK (wpływ 30.09.2020 r.);
  • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni we Włocławku
  • z dnia 05.10.2020 r. (wpływ 07.10.2020 r.) sygnatura WA.ZPU.7.611.666.2020.KZ
  • Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi z dnia 07.10.2020 r. (wpływ 12.10.2020 r.) sygnatura ZS.224.3.540.2020
uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  inwestycji polegającej na budowie dwóch linii kablowych średniego napięcia SN-15kV w ramach zadań inwestycyjnych pn. przebudowa linii napowietrznych SN-15 kV na linię kablową SN-15kV GPZ Lubień Kujawski - Wola Dziankowska oraz GPZ Lubień Kujawski - Patrówek na terenie działek oznaczonych numerami: 48/10, 48/9, 45/2, 48/56, 53, 59, 61/3, 236, 61/5 i 60, położonych w obrębie ewidencyjnym Kaliska oraz działek oznaczonych numerami: 17, 26, 13, 34/5, 34/6 i 34/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Krzewie II, gmina Lubień Kujawski, w toku postępowania administracyjnego o wydanie ww. decyzji dla omawianego zadania, na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128, 87 – 100 Toruń, w imieniu której na podstawie udzielonego pełnomocnictwa występuje pan Piotr Felski 
  
2)   zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem ww. decyzji.    
 
Z treścią postanowień strony mogą zapoznać się w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu. 
Ponadto zgodnie z dyspozycją art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29  w referacie Inwestycyjnym pok. nr 18 w godzinach pracy Urzędu. 
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości  Kaliska i Krzewie.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (16 października 2020)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (16 października 2020, 12:26:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 28