Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budowie instalacji cieplno-technologicznej kotłowni gazowej z wspomagającą pompą ciepła w budynku Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim

 
                                                                       Lubień Kujawski dn. 13.10.2020 r.
INW.6733.8.2020                   
 
Obwieszczenie 
Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020, poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256 ze zm.),
 
zawiadamiam 
 
o wydaniu w dniu 13.10.2020 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak INW.6733.8.2020 na wniosek Gminy Lubień Kujawski z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji cieplno-technologicznej kotłowni gazowej z wspomagającą pompą ciepła w budynku Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim oraz przyłączem infrastruktury technicznej dla celów grzewczych OSP Lubień Kujawski oraz Samorządowych budynków kultury w miejscowości Lubień Kujawski na terenie działek o nr ewid. 423, 425/16, 425/3, 425/11 w obrębie Miasto Lubień Kujawski, gm. Lubień Kujawski. 
  
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 800 do 1500. 
  
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia. 
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy pizp.). 
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie
w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Lubień Kujawski. 
  
Zgodnie z art. 15zzzzzn pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.), organ administracji publicznej może zapewnić stronie udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów stanowiących akta sprawy również za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze danych kontaktowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub inny adres elektroniczny wskazany przez stronę. 
  
  
 
  

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (13 października 2020)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (16 października 2020, 11:52:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 49