Obwieszczenie o wydaniu postanowień uzgadniających oraz o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji-budowa linii kablowej SN-15kV w obr. Bagno

 
                                                                       Lubień Kujawski dn. 09.10.2020 r. 
INW.6733.6.2020
           
 
 
 
  
OBWIESZCZENIE 
 
 
      Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020, poz. 293 ze zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256 ze zm.) zawiadamiam o: 
 
1)  wydanych postanowieniach
  • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku z dnia 28.09.2020 r. (wpływ 05.10.2020 r.) sygnatura WA.ZPU.7.611.649.2020.KZ
  • Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi z dnia 28.09.2020 r. (wpływ 30.09.2020 r.) sygnatura ZS.224.3.517.2020
uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  inwestycji polegającej na budowie dwóch linii kablowych średniego napięcia SN-15kV w ramach zadań inwestycyjnych pn. przebudowa linii napowietrznych SN-15 kV na linię kablową SN-15kV GPZ Lubień Kujawski - Wola Dziankowska na terenie działek oznaczonych numerami: 66, 74, 115, 138, 148, 133 i 142, położonych w obrębie ewidencyjnym Bagno, gmina Lubień Kujawski, w toku postępowania administracyjnego o wydanie ww. decyzji dla omawianego zadania, na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128, 87 – 100 Toruń, w imieniu której na podstawie udzielonego pełnomocnictwa występuje pan Piotr Felski 
  
2)  zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem ww. decyzji.    
 
Z treścią postanowień strony mogą zapoznać się w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu. 
Ponadto zgodnie z dyspozycją art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29  w referacie Inwestycyjnym pok. nr 18 w godzinach pracy Urzędu. 
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Bagno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (9 października 2020)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (9 października 2020, 12:01:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 45