Obwieszczenie o wydanych postanowieniach i opinii uzgadniających projekt decyzji dla inwest. budowa instalacji cieplno-technologicznej kotłowni gazowej w Centrum Kultury

 
Lubień Kujawski dn. 15.09.2020 r.
INW.6733.8.2020
           
 
OBWIESZCZENIE 
           
      Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020, poz. 293 ze zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256 ze zm.) zawiadamiam o: 
  
  1. wydanym postanowieniu Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, 87-850 Choceń z dnia 28.08.2020 r. (wpływ 31.08.2020 r.) sygnatura PZD.TO.456.90.2020 i Kujawsko- Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu Delegatura we Włocławku z dnia 07.09.2020 r. (wpływ 09.09.2020 r.) znak WOZU.DW.WZN.5151.6.40.2020.ERK      
  2. wydanej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku z dnia 08.09.2020 r. (wpływ 08.09.2020 r.) sygnatura N.NZ-42-11-31/20 uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie instalacji cieplno-technologicznej kotłowni gazowej z wspomagającą pompą ciepła w budynku Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim oraz przyłączem infrastruktury technicznej dla celów grzewczych OSP Lubień Kujawski oraz Samorządowych budynków kultury w miejscowości Lubień Kujawski na terenie działek o nr ewid. 423, 425/16, 425/3, 425/11 w obrębie Miasto Lubień Kujawski, gm. Lubień Kujawski, w toku postępowania administracyjnego o wydanie ww. decyzji dla omawianego zadania, na wniosek Gminy Lubień Kujawski z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski. 
  3.  zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem ww. decyzji. 
  
Z treścią postanowienia oraz opinii strony mogą zapoznać się w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu. 
Zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020, poz. 293 ze zm.) na niniejsze postanowienia przysługuje prawo wniesienia zażalenia wyłącznie Inwestorowi. 
Ponadto zgodnie z dyspozycją art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag, w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29  w referacie Inwestycyjnym pok. nr 18 w godzinach pracy Urzędu. 
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Lubień Kujawski.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (15 września 2020)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (15 września 2020, 11:41:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 56