Obwieszczenie o wydaniu opinii uzgadniającej oraz zebranych dowodach i materiałach-budowie instalacji cieplno-technologicznej kotłowni gazowej ze wspomagającą pompą ciepła woda/powietrze w budynku ZPO na dz. 363/10 w Lubieniu Kujawskim.

 
                                                                       Lubień Kujawski dn. 10.09.2020 r. 
INW.6733.4.2020
           
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE 
 
 
      Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020, poz. 293 ze zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256 ze zm.) zawiadamiam o: 
 
  1. wydanej opinii:  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku z dnia 07.09.2020 r. (wpływ 10.09.2020 r.) sygnatura N.NZ-42-11-33/20 uzgadniającej projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  inwestycji polegającej na budowie instalacji cieplno-technologicznej kotłowni gazowej ze wspomagającą pompą ciepła woda/powietrze w budynku Zespołu Placówek Oświatowych na terenie działki oznaczonej nr 363/10, położonej w obrębie ewidencyjnym miasta Lubień Kujawski, w toku postępowania administracyjnego o wydanie ww. decyzji dla omawianego zadania, na wniosek Gminy Lubień Kujawski z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski.
  2.  zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem ww. decyzji. 
Z treścią opinii strony mogą zapoznać się w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu. 
Ponadto zgodnie z dyspozycją art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag,
w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29  w referacie Inwestycyjnym pok. nr 18 w godzinach pracy Urzędu. 
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Lubień Kujawski.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (10 września 2020)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (10 września 2020, 13:33:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 49