Obwieszczenie o wniesieniu korekty do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa dwóch linii kablowych w obrębie Kaliska, Krzewie II

 
                                                                       Lubień Kujawski dn. 08.09.2020 r. 
INW.6733.5.2020                  
 
 
 
Obwieszczenie 
 
Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020, poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2020, poz. 256 ze zm.), 

zawiadamiam 

   że Inwestor – spółka Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu działająca z pełnomocnictwa Pana Piotra Felskiego, wniósł korektę do wniosku z dnia 21.07.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch linii kablowych SN-15 kV w ramach zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV na linię kablową SN-15 kV GPZ Lubień Kujawski - Wola Dziankowska oraz Przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV na linię kablową SN-15 kV GPZ Lubień – Patrówek realizowanych na działkach nr ewid. 48/10, 48/9, 45/2, 48/56, 53, 59, 61/3, 236, 61/5, 60 w obrębie ewidencyjnym Kaliska oraz 17, 26, 27, 34/5, 34/6, 34/1 w obrębie ewidencyjnym Krzewie II, gmina Lubień Kujawski, dotyczącą wyłączenie z zakresu planowanej inwestycji działki nr ewid. 27 w obrębie Krzewie II, włączenie działki nr ewid. 13 obręb Krzewie II a także zmiany przebiegu planowanej linii energetycznej na działce nr ewid. 34/1 w obrębie Krzewie II. 
Mając powyższe na uwadze zawiadamiam, że ww. postępowanie toczy się dla inwestycji polegającej na budowie dwóch linii kablowych SN-15 kV w ramach zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV na linię kablową SN-15 kV GPZ Lubień Kujawski - Wola Dziankowska oraz Przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV na linię kablową SN-15 kV GPZ Lubień – Patrówek realizowanych na działkach nr ewid. 48/10, 48/9, 45/2, 48/56, 53, 59, 61/3, 236, 61/5, 60 w obrębie ewidencyjnym Kaliska oraz 13, 17, 26, 34/5, 34/6, 34/1 w obrębie ewidencyjnym Krzewie II, gmina Lubień Kujawski.      
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w miejscu planowanej inwestycji - tablicy informacyjna w miejscowości Kaliska oraz Krzewie. 
Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (8 września 2020)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (10 września 2020, 11:54:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 269