Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach-cel publiczny-budowa sieci kablowej w m. Krzewie II

 
                                                                       Lubień Kujawski dn. 04.09.2020 r.
INW.6733.7.2020                
                       
 
Obwieszczenie 
o zebranych dowodach i materiałach 
 
Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020, poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2020, poz. 256 z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 03.09.2020 r. do tutejszego Organu wpłynęło pismo Inwestora - Energa Operator S. A. Oddział w Toruniu, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Felskiego, o wycofanie wniosku w sprawie wydanie decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych SN -15 kV i nn- 0,4 kV w ramach inwestycji pn. Przebudowa linii napowietrznych SN-15 kV na linię kablową SN-15kV GPZ Lubień Kujawski - Patrówek, realizowanego na terenie działek o nr ewid. 27, 42, 49/2, 48, 10/1, 9, 107, 45/1 w obrębie Krzewie II, gm. Lubień Kujawski. 
Mając powyższe na uwadze zawiadamiam o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania  dla ww. zadania. 
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag, w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Referacie Inwestycyjnym przy ul. Wojska Polskiego 29 pok. Nr 18 w godzinach pracy Urzędu. 
Jednocześnie informuję, że możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem stron i nie jest obowiązkowe. 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w miejscu planowanej inwestycji - tablicy informacyjna w miejscowości Krzewie. 
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. 
               
Zgodnie z art. 15zzzzzn pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.), organ administracji publicznej może zapewnić stronie udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów stanowiących akta sprawy również za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze danych kontaktowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub inny adres elektroniczny wskazany przez stronę.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (4 września 2020)
Opublikował: Ewa Kaczmarek (7 września 2020, 14:41:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 55